ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักอัยการสูงสุด แต่งตั้ง 2 กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ


เพิ่มเพื่อน    

21 ธ.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ด ารงต าแหน่ง อัยการสูงสุด ส่งผลให้นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ได้เป็นรองประธาน ก.อ. ตามมาตรา 18 (2)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ ก.อ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีมติให้นายวิเชียร ถนอมพิชัย กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง อัยการอาวุโส ส านักงานคดีอาญา จึงมีผลให้นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์และนายวิเชียร ถนอมพิชัย ซึ่งเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว ตามมาตรา 18 (4) (ก) พ้นจากต าแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 25 (4) และเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทข้าราชการอัยการชั้น5 ขึ้นไป ดังกล่าวว่างลงก่อนถึงกำหนดวาระ นั้น

บัดนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 18 (4) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น5 ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็น กรรมการอัยการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว คือ

๑. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน
๒. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
อัยการสูงสุด


เฮ้อ..... เราจะต้องนับหัวคนป่วย-คนตายเป็น "ปฏิทินรายวัน" กันอีกนานมั้ยเนี่ย? พูดแล้วก็เหงาใจนัก! แต่ไม่น่ะ....

'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'