ศาลฎีกาฯยกฟ้อง'ประชา ประสพดี'คดีแทรกแซงบอร์ด อตก.


เพิ่มเพื่อน    

26 ธ.ค.62 - ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (อม.) สนามหลวง ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม. 222/2561 หมายเลขแดงที่ อม. 261/ 2562 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายประชา ประสพดี อดีต รมช.มหาดไทย เป็นจำเลย เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

กรณีถูกกล่าวหาว่าก้าวก่ายแทรกแซงการดำเนินงานขององค์การตลาด (อ.ต.ก.) กระทรวงมหาดไทย กรณีใช้สถานะหรือตำแหน่งรัฐมนตรี เข้าไปก้าวก่าย แทรกแซง การดำเนินงานของคณะกรรมการ อ.ต.ก. ที่กำลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตของนายธีธัช สุขสะอาด ผอ.อ.ต.ก. (ขณะนั้น) มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

โดยศาลวินิจฉัยในสาระสำคัญว่า การที่จำเลยโทรศัพท์ไปหา นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยาก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การตลาดในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ก็เพียงเพื่อขอให้คณะกรรมการองค์การตลาดเลื่อนการประชุมออกไป เพื่อรอจำเลยมอบนโยบายการดำเนินการให้แก่องค์การตลาดก่อนเท่านั้น สอดคล้องกับบันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทยสำนักนโยบายและแผน สป. ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.6/ว.2549 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่เวียนให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจชะลอโครงการและเรื่องสำคัญออกไป จนกว่าจะทราบข้อมูลหรือนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มาดำรงตำแหน่งใหม่เสียก่อน 

พฤติการณ์ที่จำเลยโทรศัพท์ขอเลื่อนการประชุมดังกล่าว จึงฟังได้ว่าเป็นไปโดยมีเจตนาเพื่อให้รอฟังการมอบนโยบายเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติ ในกรณีที่มีรัฐมนตรีได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ หาใช่เป็นสั่งการเพื่อให้คณะกรรมการองค์การตลาดจัดประชุมและลงมติตามที่จำเลยต้องการดังที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด การที่จำเลยเสนอให้กรรมการองค์การตลาดชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระ และแต่งตั้งกรรมการองค์การตลาดชุดใหม่โดยไม่เสนอให้บุคคล 4 คน มีชื่อเป็นกรรมการองค์การตลาดชุดใหม่ ทำให้ทั้งสี่คนต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การตลาด 

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการองค์การตลาดนั้นมีกฎหมายบัญญัติไว้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีอำนาจที่จะปรับเปลี่ยนคณะกรรมการองค์การตลาดชุดเดิมก่อนครบวาระ โดยที่กรรมการองค์การตลาดชุดเดิมไม่จำต้องมีข้อบกพร่อง หรือคณะรัฐมนตรีต้องมีเหตุผลในการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการองค์การตลาดชุดเดิมแต่อย่างใด ทั้งปรากฏว่ากรรมการชุดเดิมยังคงได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการองค์การตลาดชุดใหม่ 8 คนซึ่งกรรมการ 8 คนนี้ มี 3 คน ได้แก่ นายสมิทธิ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ และนายปฐม แหยมเกตุ เคยลงมติเลิกจ้างนายธีธัชในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นายอนันต์และนายปฐมก็เคยเป็นประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายธีธัช ส่วน น.ส.กร ประณมวงษ์มงคล เคยเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนนายธีธัชมาก่อน หากจำเลยมีเจตนาที่จะช่วยเหลือนายธีธัชดังที่โจทก์กล่าวอ้างมา จำเลยก็ไม่น่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการองค์การตลาดชุดใหม่อีก 

การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวอ้างมายังฟังไม่ได้ว่า จำเลยมีเจตนาใช้ตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีแทรกแซงการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การตลาด ในการพิจารณากรณีการทุจริตของนายธีธัช ผู้อำนวยการองค์การตลาด การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ