คุรุสภา-สกสค.ร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใช้ประโยชน์ร่วมกัน 


เพิ่มเพื่อน    


3ก.พ.63-ที่ห้องประชุมไทยาจารย์ - สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อตอบสนองการดำเนินงานการบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ งานมาตรฐานวิชาชีพ  งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานพัฒนาวิชาชีพ งานยกย่องวิชาชีพ และงานจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เช่น ข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในระบบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ลดความซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบการเชื่อมโยงบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

นางวัฒนาพร กล่าวต่อว่า สำหรับเป้าหมายที่สำคัญของการลงนามความร่วมมือครั้งนี คือ 1.การร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการให้บริการของทั้ง 2 หน่วยงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยระบบที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน 2.เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการและการให้บริการนำไปสู่สำนักงานดิจิทัล ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก สกสค. ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นํามาใช้ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลที่ดีต่อไป

ด้านนายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า การบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 2 หน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 2 หน่วยงานมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ สกสค.มีข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดเก็บไว้ในระบบงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จำนวนมากกว่า 1.3 ล้านรายทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Web Service ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลและให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จึงได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทำความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"