ปี 63 ฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำฯ ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จะแล้วเสร็จ


เพิ่มเพื่อน    

 

ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีลำห้วยท่าเคยผ่านกลางตำบล และมีพื้นที่ภูเขาป่าไม้ตามแนวแขตของตำบลทางด้านทิศตะวันตก ระหว่าง ต.ท่าเคย ต.สวยผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีเทือกเขาตะนาวศรีที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าเป็นต้นน้ำสำคัญให้กับลำห้วยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ จากที่เป็นพื้นที่สูงเชิงราบทำให้พื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำนอกจากสายน้ำที่น้ำไหลผ่านในช่วงหน้าฝนเมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง จึงไม่มีน้ำสำหรับการประกอบอาชีพของราษฎร ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ลำบากขาดรายได้ จากความเดือดร้อนดังกล่าว ราษฎรจึงได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือแหล่งเก็บกักน้ำให้กับพื้นที่

 

นายเฉลิม วันชะเอม ราษฎรผู้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบึงใต้ กล่าวว่า ทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักเป็นหลักมีการปลูกสับปะรด  แตงกวา และถั่วฝักยาว   อยู่ในฐานะที่ยากจนเพราะผลผลิตไม่สมบูรณ์ ก่อนหน้านี้ปลูกมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ก็เป็นหนี้แทบทุกรายเพราะขาดแคลนน้ำต้นทุน การผลิตจึงสูง ขณะที่ราคาขายต่ำ  ทุกคนจึงมีความหวังจากการมีแหล่งน้ำในพื้นที่

 

ทุกคนมีความเห็นร่วมกันที่จะขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระองค์ท่าน จึงได้ถวายฎีกาและก็สมหวัง พระองค์ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อเก็บกักน้ำและยกระดับน้ำให้สูงขึ้นในช่วงหน้าฝนและปล่อยให้กับพื้นที่การเกษตรทางตอนล่างในช่วงหน้าแล้งได้ใช้อย่างสมบูรณ์ ”นายเฉลิม วันชะอม กล่าว

 

ทางด้านนายสุชาติ กาญจนวิลัย   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี เผยว่าโครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยในปี 2562 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน  กปร.)  ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน จำนวน 50,182,000 บาท ดำเนินการ

      

 “สำหรับตัวฝายจะสูง 3 เมตร กว้าง 20 เมตร มีประตูระบายน้ำ 2 ช่อง ระดับเก็บกักและยกระดับน้ำที่ 175 เมตร  ปัจจุบันมีการวางระบบท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าการก่อสร้างตัวฝายทดน้ำวังครกฯ จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรหมู่ที่ 7, 8 และ 13 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 515 ไร่ ราษฎร 164 ครัวเรือน จำนวน 492 คน สามารถทำเกษตรกรรมได้เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เกษตรกร จะปลูกพืชผัก สัปปะรด มันสำปะหลัง ยางพารา  และหัวไชเท้า โดยมีการแปรรูปเป็นไชโป๊ นอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบ้านบึงใต้ และอ่างเก็บน้ำพุขี้เหล็ก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น 600 ไร่ อีกด้วย” นายสุชาติ กาญจนวิลัย กล่าว

 

 

และล่าสุดพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ พบว่าการดำเนินงานก่อสร้างมีความคืบหน้าตามกำหนดและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 นี้ พร้อมที่จะรองรับน้ำในช่วงหน้าฝนปี 2563 นี้

             

การนี้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  กล่าวว่าขณะนี้โครงการฯ กำลังก่อสร้างอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ ซึ่งจะเป็นช่วงหน้าฝนพอดี ฝายจะช่วยเก็บกักและยกระดับน้ำให้สูงขึ้นแล้วส่งไปทางท่อสู่พื้นที่ด้านล่างได้หลายครอบครัว  การลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าประชาชนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงโปรดเกล้าให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้

 

ขณะนี้โครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จประชาชนยังต้องใช้น้ำตามธรรมชาติแบบพื้นที่อื่นๆ ทั่วไป ต่างก็รอน้ำจากโครงการฯ ที่จะส่งน้ำได้ไกลกว่า 20 กิโลเมตร เป็นระบบท่อที่มีจุดพักน้ำเป็นช่วงๆ เพื่อใช้เป็นจุดดึงน้ำไปให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยส่วนหนึ่งจะปล่อยให้ไหลไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก  อีกส่วนจะทำการปั้มขึ้นไปยังพื้นที่ที่สูงกว่าแล้วปล่อยไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงไปยังพื้นที่ของราษฎรอีกครั้งหนึ่งจะช่วยทำให้พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมีเพิ่มมากขึ้น  นับว่าฝายนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การเพาะปลูกของประชาชนได้รับผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น” องคมนตรีกล่าว

 

ที่สำคัญโครงการฯ นี้จะยังผลให้ราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมีน้ำต้นทุนที่เก็บกักไว้ในพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ ด้วยราษฎรได้มีการขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ของตนเองสำหรับรองรับน้ำจากโครงการฯ ที่ได้มีการวางแนวท่อส่งน้ำไปให้ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันการวางท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ 90 เปอร์เซ็นต์


"น้องเทนนิส" เหมือนฝนหยดมาเม็ดกลางใจแล้งพี่น้องไทยในภาวะระงมโควิด! เธอกับคณะ ที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ "โค้ชเช-ชัยศักดิ์" บินมาลงที่สนามบินภูเก็ตเช้าวาน (๒๖ ก.ค.๖๔) ท่ามกลางคณะต้อนรับพองาม

"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม