ฉลอง70ปียุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยจัดงาน“เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา”


เพิ่มเพื่อน    

 

ฉลอง 70 ปียุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ธรรมบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา สสส.หนุนธรรมบรรยายหวังดึงเยาวชนใกล้ชิดศาสนา สร้างแรงบันดาลใจ-สุขภาวะทางปัญญา มรกต ศรีแสงนาม ประธานโครงการเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเปิดประตูต้อนรับทุกคนให้มีโอกาสสัมผัสรสแห่งพระธรรม กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา การันตียุวพุทธฯ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีพลังในการทำงานการสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีผู้สนับสนุนและจัดกิจกรรมสม่ำเสมอ

             

หากการสร้างบ้านต้องเริ่มต้นที่เสาเอก การสร้างมนุษย์ย่อมต้องเริ่มต้นที่ “ใจ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิด “บ้านแห่งธรรม” หลังนี้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนทุกเพศทุกวัยด้วยปณิธานมุ่งมั่นของกลุ่มผู้ก่อตั้งที่มุ่งหวังให้ “พระธรรม” เป็นเครื่องเหนี่ยวนำและหลอมจิตใจมนุษย์ทุกผู้นามให้ได้ “ตื่นรู้” ก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

 

             

มรกต ศรีแสงนาม ประธานโครงการเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ให้สัมภาษณ์ที่ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยเพชรเกษม 54 กทม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สสส. จัดงาน “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปียุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดความซาบซึ้งในพุทธศาสนาและสามารถน้อมนำข้อธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อเป็นการเผยแผ่กิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยร่วมกับ สสส.จัดธรรมบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งครั้งที่ 1 บรรยายธรรม เรื่อง “พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและผู้รู้ราตรีนาน” บรรยายธรรมโดยพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

             

“เอตทัคคะ” หมายถึงผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ เป็นตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้พระสาวกของพระองค์ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ทั้งหมด 74 ท่าน ทางโครงการได้คัดเลือกเอตทัคคะ 9 ท่าน มาบรรยายประวัติ เกร็ดชีวิตและวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพระอริยสาวก

             

“ทุกวันนี้เยาวชนก้าวเข้ามาสู่เส้นทางธรรมะยากมาก เพราะไม่มีแรงจูงใจ ประวัติเรื่องราวธรรมะในพระพุทธศาสนาเขียนจากตำรา แต่ไม่เชื่อมโยงชีวิตประจำวัน เด็กมีคนต้นแบบเป็น Idol มีไลฟ์สไตล์อยู่กับแหล่งข้อมูล google สังคมไทยเป็นเมืองพุทธ ควรมีต้นแบบเพื่อพัฒนากายใจ ประวัติคนไทยในพุทธกาลเมื่อ 2500 ปีก็เหมือนเราที่มีความหลากหลาย จริต รสนิยมที่แตกต่าง มีการดำเนินชีวิตที่จะต้องพิสูจน์ว่าธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราดำเนินชีวิตด้วยเส้นทางสายกลางปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไร พระราหุลเถระ ผู้เป็นเลิศด้านใคร่ศึกษา คือเจ้าชายราหุลทรงเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้า ทรงวางพระองค์ด้วยความนอบน้อม ทรงใฝ่เรียน มีความกตัญญู อยากให้เยาวชนเรียนรู้บทบาทที่เหมาะสม นางวิสาขา ผู้เป็นเลิศด้านการถวายทาน มีความสวย รวยและชอบทำบุญ เมื่อแต่งงานก็แห่กันทั้งเมือง เมื่อปฏิบัติธรรมะก็มีข้อคิดการเป็นสะใภ้จะต้องวางตัวอย่างไร เมื่อฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจนำมาซึ่งการรับใช้ชีวิตเพื่อสังคมเกิดความสงบสุข ปีติในชีวิต”

             

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม เปิดประตูต้อนรับทุกคนให้มีโอกาสสัมผัสรสแห่งพระธรรมอย่างเท่าเทียม เพื่อต่อยอดขยายผลเกิดเป็นความพร้อมในทุกด้าน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย อบรมโดยพระวิปัสสนาจารย์และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเหมาะสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ที่เริ่มต้นจนถึงผู้มุ่งปฏิบัติในขั้นอุกฤษฏ์ การสร้างคนสร้างที่ใจ สร้างภูมิธรรมในใจให้เติบใหญ่เป็นคนดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีละ 4 หมื่นคน การทำวิปัสสนากรรมฐาน อายุ 7-80 ปี มีถึงกว่า 200 หลักสูตร เปิดให้สาธุชนเข้าอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

             

สำหรับเยาวชน หลักสูตรเบื้องต้นและเข้มข้นสำหรับเด็กเล็กจนถึงเยาวชนวัยรุ่น อายุ 7-25 ปี ในช่วงปิดภาคเรียน หลักสูตรสำหรับนักเรียน รร.นานาชาติ อายุ 10-22 ปี สร้างต้นกล้าทางธรรม สำหรับสามเณร โครงการบรรพชาสามเณร สามเณรใจเพชร สามเณรลูกขวัญ สามเณรหน่อโพธิ์ สามเณรโพธิสำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 7-22 ปี สร้างธรรมทายาท สำหรับพระสงฆ์ โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำพรรษา สำหรับผู้ต้องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์และฝึกวิปัสสนากรรมฐาน อายุ 20 ปีขึ้นไป

             

สร้างธรรม นำปัญญาพัฒนาชีวิต เพื่อสาธุชนทั่วไป หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานแบบเบื้องต้น 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย และหลักสูตรอื่นๆ สอนโดยพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ต้องการศึกษาพุทธศาสนาแบบองค์รวมจนถึงระดับเข้มข้น อายุ 18 ปีขึ้นไป สร้างธรรมในทุกวันของชีวิต เพื่อกลุ่มครอบครัวและสาธุชนทั่วไป โครงการปฏิบัติธรรมวันเดียว (แสงธรรมวันอาทิตย์) สำหรับบุคคลทั่วไปทุกวันอาทิตย์ ฯลฯ

             

“การฟื้นฟูการฟังธรรมทุกช่วงวัยในครอบครัวด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นความรัก ความสามัคคี มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา ทำพิธีอามิสบูชา สักการบูชาให้สาธุชนได้ยินได้ฟังพระประวัติ น้อมนำจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข”

 

             

กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2512 กรมการศาสนายังไม่ได้รับรององค์กรที่เกี่ยวกับศาสนาเพิ่มเติม ขณะนี้องค์กรศาสนาทั้งหมด 15 องค์กรที่ถูกต้องตาม กม. ได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา หนึ่งในนั้นคือยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิก จุฬาราชมนตรี สมาคมคริสเตียน แบปติสต์ พราหมณ์ ฮินดู ซิกส์ ฯลฯ          

             

“ยุวพุทธฯ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพมีพลังในการทำงานการสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีผู้สนับสนุนและจัดกิจกรรมสม่ำเสมอในวันสำคัญทางพุทธศาสนา กรมการศาสนาสนับสนุนงบประมาณเห็นถึงความสำคัญ การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน บางครั้งกรมการศาสนาก็เข้ามาใช้สถานที่ร่วมกันในการฝึกสมาธิ ขยายสู่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ มีความกล้าที่จะเข้ามาในสถานที่ซึ่งมีคนแปลกหน้าเป็นจำนวนมาก” อธิบดีกรมการศาสนากล่าว

             

ขณะนี้กรมการศาสนาจัดกิจกรรมอบรมความเข้าใจเกี่ยวกับ 5 ศาสนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งหญิงและชายระดับมัธยม 150 คนจากทั่วประเทศเข้าค่ายในเดือน มี.ค. จำนวน 3 วัน 3 คืน มีครูพี่เลี้ยง ผู้นำองค์กรศาสนา กรมการศาสนามีความพร้อมที่จะทำงานร่วมมือกับ สสส. กรมอนามัย เพื่อสร้างสุขอนามัยในหมู่พระภิกษุสงฆ์ เรื่องสุขภาพทั้งกายและใจ คำสอนหลักธรรมในพุทธศาสนาช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจ การให้ทานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการแบ่งปัน ในทุกหลักศาสนาก็สอนให้มีการทำบุญอย่างสมควรไม่ให้เกิดความเดือดร้อน

             

ปัจจุบันประชาชนและเยาวชนเข้าวัดและเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมลดน้อยลง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ทางยุวพุทธิกสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อสอดแทรกธรรมมะ อาทิ การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม และกิจกรรมธรรมบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา เพื่อหวังดึงประชาชนและเยาวชนที่สนใจให้มาร่วมกิจกรรมมากขึ้น กรมการศาสนาพร้อมสนับสนุนหลักธรรมที่ถูกต้อง การสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แม่กองสนามหลวงเป็นหลักสูตรเดียว นักธรรมตรี โท เอก

             

“การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นวาระต่อเนื่องจากกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ที่ได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน” อธิบดีกรมการศาสนากล่าว

             

สำหรับการบรรยายธรรม “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” จะจัด 9 ครั้ง ตลอดปี 2563 ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม 54 กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก YUWAPUT, www.ybat.org, www.thaihealth.or.th หรือ โทร.0-2455-2525


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'