ราชกิจจาฯแพร่ประกาศศาลปกครอง เข้มมาตรการเดินทางไป 11 ประเทศป้องกันการแพร่ระบาด 'โควิด-19'


เพิ่มเพื่อน    

29 ก.พ.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ก.บ.ศป.เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) อย่างต่อเนื่อง และปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่าบัดนี้ มีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อดังกล่าวแล้วเป็นจ านวนมาก และโรคติดเชื้อนี้ยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ล าดับที่ ๑๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก.บ.ศป. ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในที่สุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑/๘ (๑) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก.บ.ศป. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด


เมื่อวาน (๗ เม.ย.๖๓)พอเดวิดเจียงสา'สุข "นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" โฆษกโควิด แถลงว่าวันนี้ป่วยเพิ่มแค่ ๓๘ ราย"นายกฯ ลุงตู่" เงี้ย......ยิ้มมุมปากเป็นพระเอก "ชีพ ชูชัย" ไปเลย!

"ถอยเพื่อรุกในแนวรบโควิด"
ข่าวดี "ลุงยง" ถึงคนไทย
ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค