สมเด็จพระสังฆราชประทานกัปปิยภัณฑ์เพื่อจัดหาหน้ากาอนามัย


เพิ่มเพื่อน    

10 มี.ค.63- เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้า ในโอกาสที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยกัณฑ์เท่าจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระดำริในการประทานกัปปิยภัณฑ์เพื่อจัดหาหน้ากาอนามัย นับแต่มีสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ และเริ่มการระบาดของโรค COVID-19 ความปรากฏดังหนังสือที่ สสร.๐๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอนหนึ่งว่า

“อนุสนธิ ตามที่ เกิดโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงเกินมาตรฐาน จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้ว นั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ประทานเป็นทุนประเดิมมาเพื่อพิจารณาสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของท่าน จัดหาหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน ถวายแด่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

อนึ่ง ทรงพระปรารภสนับสนุนให้วัดซึ่งมีอยู่คู่ชุมชนทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ผู้ประสบความเดือดร้อนหรือมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มีพระบัญชาโปรดให้พระสังฆาธิการทั่วราชอาณาจักร ร่วมมือกับหน่วยราชการในพื้นที่ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดและบรรเทาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางอากาศ เพื่อสุขภาวะของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยทั่วกัน”.

 


ก็จริงนะ.... คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกว่า เห็นคนไทยเถียงกันอยู่ ๒ เรื่อง ๑.เรื่อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการงบประมาณได้หรือไม่

'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'