แม่ทัพภาค4สั่งเกาะติดโควิด19ในพื้นที่


เพิ่มเพื่อน    

11 มีนาคม 2563 -  ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร  กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4  โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส, หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า, สาธารณสุขจังหวัด และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ การเพิ่มมาตรการดูแลเส้นทางการเข้าออกในหมู่บ้าน พื้นที่ป่า หรือภูเขา ที่อาจเป็นเส้นทางเข้าออกของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมาดำเนินงาน  โดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อผนึกกำลังร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำศาสนา,ผู้นำทางศรัทธา,และประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน,ระดับตำบล ให้บูรณาการการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไข เอาความจริงใจพูดคุยกัน ยุติปัญหาและเหตุรุนแรง ให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน
 
นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
           
ทั้งนี้บริเวณก่อนเข้าเข้าห้องประชุม ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการตรวจคัดครองโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโคโรนา 2019 โดยทุกคน เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่จะเข้าห้องประชุมต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 
พล.ท.พรศักดิ์เผยว่า นอกจากติดตามงานตามสั่งการแล้ว เรื่องสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 โดยขณะนี้ กองทัพภาค 4 ได้จัดเตรียมทีมแพทย์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคไวรัส Covid - 19 แก่เจ้าหน้าที่ทหาร และประชาชน  ซึ่งขณะนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชน ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค
 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"