โดนแล้ว!บิ๊กตู่เด้งอธิบดีกรมการค้าภายในเซ่นหน้ากากอนามัย


เพิ่มเพื่อน    

15 มี.ค.63-  พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ และรมว.กลาโหม​ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี​ ที่80/2563​เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี​ ใจความว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ กรณีมีประเด็นทางสังคมกี่ยวกับการกักตุนและจำหายหน้ากากอนามัยซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องโปร่งใส และเป็นธรรมตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการคภายใน อาศัยอำนาจตามความในมาตร 11 (3) และ (4)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง)ข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีให้ช้ราชการดังกล่าวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการโดยในการปฏิบัติหน้ที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ 

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไปทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.


ไม้จริง คือ "ไม้มีแก่น" เช่น ไม้สัก ไม้แดง เต็ง รัง ตะแบก พะยูง ตะเคียน มะค่า ประดู่ ฯลฯ ไม้เหล่านี้ ใช้สร้างบ้าน-สร้างเมือง

ทางแพร่ง 'เปิด-ปิด' เมือง
เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"