ม.รังสิต ร่อนประกาศด่วน!งดการจัดการเรียนการสอนวิชาบรยายในชั้นเรียนทุกรายวิชา


เพิ่มเพื่อน    

16 มี.ค.63 - มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส OVD-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในภาคการศึกษาที่ 22562 ของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี้

1. งดการจัดการเรียนการสอนวิชาบรยายในชั้นเรียนทุกรายวิชา และให้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563เป็นต้นไป

2. สำหรับรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาทางคลินิก และรายวิชาปฏิบัติการอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัย คณะ สถาบันในการจัดการเรียนการสอน โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุด

3. มาตรการการคัดกรอง
3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรงบริเวณทางเข้าออกมหาวิทยาลัย และอาคารต่าง ๆ ติดสติ๊กเกอร์หรือมีสัญลักษณ์ที่แสดงการคัดกรอง

3.2 มาตรการการคัดกรองก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบประวัติการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงย้อนหลัง โดยกรอกแบบขออนุญาตเข้าห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร สวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ และป้องกันด้วยรูปแบบอื่นๆ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

4. การฝึกงานและสหกิจศึกษา ให้วิทยาลัย คณะ สถาบัน พิจารณาตามสถานการณ์ กรณีที่เป็นการฝึกงานในสถานที่เสี่ยง ให้วิทยาลัย คณะ สถาบันติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อนักศึกษา โดยอาจของดการฝึกงาน และให้คณะประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมต่อไป สำหรับวิทยลัย คณะ สถาบันที่มีสภาวิชาชีพกำกับ ให้ติดตามแนวทางปฏิบัติหรือขอคำแนะนำแนวทางแก้ปัญหาจากสภาวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความปลอดภัยสูงสุด

5. การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 22562 ให้อยู่ในตุลยพินิจของวิทยาลัย คณะ สถาบัน โดยพิจารณาปรับเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของวิทยาลัย คณะ สถาบันนั้น ๆ ถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พศ, 2563 (ยกเว้นวิทยาลัย คณะ สถาบันที่อยู่ภายไต้การกำกับของสภาวิชาชีพที่ไม่สามารถดำเนินการได้) ทั้งนี้ให้ทุกวิทยาลัย คณะ สถบันประกาศแนวทางการจัดสอบให้ชัดจนภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

6. งดการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย คณะ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวของนักศึกษาบุคลากร หากมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมต้องมีมาตรการคัดกรองระดับสูงสุดดังที่ระบุข้างตัน

7. วิทยาลัย คณะ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตามปกติมหาวิทยาลัยรังสิต มีความห่วงใยนักศึกษาและบุคลากรทุกคน ขอให้ทุกคนอย่าประมาท ดูแลรักษาตนเองให้ดีที่สุด มหาวิทยลัยฯ ขอความร่วมมือนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ติดตามและปฏิบัติตามประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVD-19 อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน