สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจรับนักเรียนปี63  ลดจำนวนนร.นั่งสอบต่อห้อง


เพิ่มเพื่อน    


17มี.ค.63- นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามวันที่ 16มี.ค.2563 ในหนังสือแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับ ติดตาม และแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินการรับนักเรียนทุกระดับ ให้เป็นไปตามประกาศและปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
2. การรับสมัคร ให้จัดสถานที่รับสมัครให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
3. การสอบคัดเลือก
3.1 การจัดห้องสอบ หากสถานที่เพียงพอ ควรลดจํานวนนักเรียน : ห้อง
3.2 ห้องสอบมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
3.3 จัดบริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้เพียงพอ
3.4 จัดบริการตรวจวัดไข้ หากพบนักเรียนที่มีไข้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาตามที่เห็นสมควร
3.5 ครูที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ระหว่างการแยกตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการ (14 วัน) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีหน้าที่เป็นผู้คุมสอบหรือมีหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครการสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ขอให้เปลี่ยนตัวผู้อื่นมาทําหน้าที่แทน
4. การรายงานตัวและการมอบตัว ควรใช้สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่แออัด กระจายจุดบริการให้เพิ่มขึ้น และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันฯ โดยเคร่งครัด
5. หากมีสถานการณ์จําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการสอบคัดเลือกได้ ตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณา ให้รายงานต่อศูนย์การรับนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 5530 หรือ 0 2288
 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"