อัยการออกมาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน-Work from Home


เพิ่มเพื่อน    

24 มี.ค.63-  นายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ได้ออกหนังสือคำสั่งถึงรองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย และอัยการจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติงานตามแผนการเหลื่อมเวลาการทำงานและแผนการปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) สืบเนื่องมาจากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุว่า

1.การทำงานเหลื่อมเวลา สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำแผนการเหลื่อมเวลาการทำงาน และแผนการปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) ให้อธิบดีอัยการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต และกำหนดมาตรการในการตรวจติดตามผลการทำงาน ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานที่กำหนด ทาง email หรือโทรสาร ไปยังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ภายในวันพฤหัสบดี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกสัปดาห์

2.การประชุมสัมมนา ให้พิจารณาเลื่อนตามความจำเป็นและความเร่งด่วนแล้วนำเสนอเพื่อสั่งการ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ใช้วิธีการประชุมทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือประชุมทางไกลแทน

3.ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และหนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายประยุทธ เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ยังได้ลงนามคำสั่งให้ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบ.สค.อส.) ขึ้น ในสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมอบหมายให้นายสาวิตร บุญประสิทธิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธาน มีนายเสวตร อภัยรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการศูนย์ ศบ.สค.อส. โดยศูนย์ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

นโยบายของรัฐบาล ประกาศของกรุงเทพมหานคร ประสานงานกับอัยการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลการแพร่ระบาด ผลกระทบต่อบุคลากร รวมถึงการเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และมีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้ทันกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดและประชาชนผู้มาติดต่อราชการเป็นสำคัญ.


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'