ประกาศด่วน!หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขยื่นส่ง-รับคำคู่ความ ผ่านระบบCIOS ลดจำนวนคนมาศาลเลี่ยงโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

27 มี.ค.63 - นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ออกประกาศด่วนสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นส่งและรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม CIOS (ระบบซีออส) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้นโดยปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้การแพร่กระจายของโรคคือการที่ประชาชนจำนวนมากมารวมกันในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับพันธกิจศาลยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานสากลแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม ประกอบกับนโยบาย นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาข้อ 3 นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมการพิจารณาพิพากษาคดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคำนึงถึงช่องทางอื่นที่สะดวกและประหยัดสำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้

จึงเห็นสมควรให้มีการให้บริการการยื่นส่งและรับคำคู่ความและเอกสารผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (ซีออส) ในการนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นส่งและรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานร่วมกับการใช้งานระบบโดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเริ่มให้บริการคู่ความทาง https://cios.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือและคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบได้ที่ http://cios.coj.intra


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"