ผลสำรวจหยุด COVID-19 ประชาชนร้อยละ 88.5 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน


เพิ่มเพื่อน    

31 มี.ค.63- กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “อยู่ให้เป็น...หยุดให้ได้ : COVID-19” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,054 คน พบว่า

ในช่วงสถานการณ์ เชื้อ covid -19 ระบาด ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.4 ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย(โดยส่วนใหญ่จำนวนเงินต่ำกว่า 100 บาท) ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร น้ำ ข้าวสารของแห้ง สำรองภาวะฉุกเฉิน (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน มากกว่า 2,000 บาท) รองลงมา ร้อยละ 33.4 ระบุว่ามีเจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 101—300 บาท) และร้อยละ 32.7 ระบุว่ามีค่าเครื่องอุปโภค-บริโภคสำรองภาวะฉุกเฉิน (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากกว่า 2,000 บาท)

เมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน อยู่ในจุดความเสี่ยงใดบ้างที่ท่านกังวลต่อการติดเชื้อ covid-19 พบว่า ร้อยละ 29.4 ระบุว่าอยู่อาศัย /ทำงานในที่คนพลุกพล่าน/แออัด รองลงมาร้อยละ 20.3 ระบุว่าไม่มีหน้ากากอนามัย /เจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ และร้อยละ 20.2 ระบุว่าขาดหลักประกันด้านการรักษาพยาบาล

ส่วนวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อหยุดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ covid-19 มากที่สุด นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 ระบุว่าสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน รองลงมาร้อยละ 86.9 ระบุว่าล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆ และร้อยละ 81.3 ระบุว่าไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็น


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"