ฉุกเฉิน! กรมเจ้าท่า ล็อกดาวน์น่านน้ำไทย สกัดโควิดแพร่ระบาด


เพิ่มเพื่อน    

31 มี.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยที่ข้อ ๓ ของข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดเรื่องการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรในการใช้ ยานพาหนะต่าง ๆ รวมทั้งเรือ หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะทางน้ำเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทาง เข้า ออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสำหรับ ผู้โดยสารหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศแนวปฏิบัติส้าหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย ดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"