สวธ.ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อช่วงโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 

 

9เม.ย.63-นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ)  กล่าวว่า สวธ.   มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19)  ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว   ในขณะนี้ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้ออกประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการของสวธ. ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCovid-19 ได้แก่ 
         1.. ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551  สำหรับผู้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการไว้แล้วให้สามารถประกอบกิจการต่อไปจนกว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งให้มาติดต่อเพื่อขอรับใบอนุญาต
2.ประชาชนผู้ประสงค์จะยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ    วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 สามารถดำเนินการยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ http://movie.culture.go.th หรือจัดส่งคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
02645-4692 
3.ประชาชนผู้มีความประสงค์จะจองสถานที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยล่วงหน้า สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ที่ http://www.tccbooking.net/booking สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 247-0028 ต่อ 4105-9
4. ผู้แทน กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสงค์จะจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศ สามารถดำเนินการจดแจ้งโดยการจัดส่งเอกสารหลักฐานโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์มายัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 100310  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02247-0013  ต่อ 1420
 


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"