อัยการเผยฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินพุ่งพรวด4พันคดี เตือนแอบขายเหล้าโทษหนักถึงขั้นหมดอาชีพ


เพิ่มเพื่อน    

10 เม.ย.63 -  ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้แถลงข่าวภาพรวมการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย. 2563 และการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการหาแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
 

นายประยุทธ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป และได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 2) โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่จะเป็นกรณีได้รับการยกเว้นตามประกาศตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 เป็นต้นไป โดยหลักการการออกข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้มาตรการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนด นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ได้มีหนังสือ แจ้งให้อัยการทั่วประเทศดำเนินคดีเฉียบขาดกับผู้ที่ฝ่าฝืนทั้งมั่วสุม เช่น การมั่วสุมเล่นการพนัน การมั่วสุมในร้านอาหารหรือสถานบันเทิงตลอดจนการออกนอกเคหสถาน การกักตุนสินค้าอุปโภค บริโภค และจำหน่ายสินค้าเกินราคาควบคุม เช่น หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ หรือสินค้าจำเป็นในครัวเรือน เป็นต้น การฉ้อโกงหรือหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง การส่งข้อความอันเป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลให้มาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายประยุทธ กล่าวต่อว่า สำหรับผลคืบหน้าการดำเนินคดี ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายกรณีฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

1. ภาพรวมการดำเนินคดี
การดำเนินคดีของพนักงานอัยการทั่วประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลคดีที่พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ช่วงระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย. 2563 โดยได้รายงานผลรายงานผ่านสารบบคดีอิเลคทรอนิกส์ โดยนายรัชต์เทพ ดีประหลาด ผอ.สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด และนางณฐนน แก้วกระจ่าง ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานอัยการสูงสุด ได้รวบรวมข้อมูลสิ้นสุด วันที่ 10 เม.ย.2563 เวลา 09.00 น. ปรากฏจำนวนคดีและผู้กระทำความผิด ดังนี้ คดีที่ฟ้องทั้งหมดจำนวน 4,138 คดี ผู้ต้องหา 5,264 คน แบ่งเป็น เพศชาย 4,054 คน เพศหญิง 1,210 คน ช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 91 คน อายุ 18-20 จำนวน 470 คน อายุกว่า 20-35 ปี จำนวน 2,537 คน อายุกว่า 35-55 ปี จำนวน 1,764 คน อายุ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 402 คน ข้อหาที่ฝ่าฝืนมากที่สุดคือ การออกนอกเคหสถาน

2. สำนักงานอัยการสูงสุดและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องสำหรับคดีที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในคดี ที่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา นายวงศ์สกุล อัยการสูงสุด, นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และนางอุษนีย์ ธรรมสุนทร อธิบดีอัยการสำนักงานเยาวชนและครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงาน ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง สำหรับคดีที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อหาแนวทางบูรณาการในการปฏิบัติของทั้งสองหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ

3. การบังคับใช้มาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยของพนักงานอัยการทั่วประเทศ สำหรับคดีที่มีการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจากพนักงานอัยการจะต้องดำเนินคดีโดยรวดเร็ว เฉียบขาด และขอให้ศาลลงโทษสถานหนักแล้ว นายวงศ์สกุล อัยการสูงสุด ยังได้สั่งการในหนังสือให้พนักงานอัยการทั่วประเทศที่ฟ้องคดีให้มีคำขอต่อศาลบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การดำเนินคดีที่ผ่านมาพนักงานอัยการได้มีคำขอท้ายฟ้องและศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลย พร้อมกับให้ใช้มาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยด้วย เช่น ศาลจังหวัดพะเยา ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) นอกจากลงโทษ จำคุกและรอการลงโทษจำคุกไว้แต่ให้ปรับจำเลยพร้อมกับมีคำสั่งมีให้กักกันจำเลยไว้ในเคหสถานมีกำหนด 7 วัน เป็นต้น กรณีดังกล่าวผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยข้างต้นต้องปฏิบัติ หากฝ่าฝืนคำสั่งศาลจะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 196 ลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

4.ความคืบหน้าคดีจับกุมบ่อนพนันรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวน สภ.นนทบุรี จำนวนผู้ต้องหาทั้งสิ้น 122 คน พนักงานอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงนนทบุรีได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลไปในวันเดียวกัน โดยบรรยายขอให้ศาลลงโทษสถานหนัก ปรากฏว่าจำเลยทุกคนให้การรับสารภาพ ศาลมีคำพิพากษาในวันเดียวกันโดยจำคุกเจ้าบ้าน 6 เดือน 15 วัน ผู้จัดให้มีการเล่นจำคุก 3 เดือน 15 วัน และผู้เล่นการพนันจำนวน 79 คน ให้กักขัง 15 วัน ปรับ 1,000 บาท โดยศาลไม่รอการลงโทษเฉพาะผู้เล่น

นายประยุทธ กล่าวด้วยว่า นายวงศ์สกุล อัยการสูงสุด ได้ฝากข้อห่วงใยผ่านสื่อมวลชนว่า ที่สำนักงานอัยการสูงสุด และพนักงานอัยการจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ก็เพราะจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค อันจะเป็นการป้องกันให้กับทุกคน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้ปลอดภัย และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รวดเร็วที่สุด

รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ยังกล่าวถึงกรณีที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงวันที่ 10 -20 เม.ย.นี้ ว่า หากพบว่ามีการฝ่าฝืน และมีการฟ้องคดีมายังชั้น พนักงานอัยการแล้ว พนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้บุคคลดังกล่าวหยุดประกอบอาชีพในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ ส่วนระยะเวลา ในการหยุดประกอบอาชีพนั้นจะนานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล.
 


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด