ทางหลวงชนบทกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนแม่สอด สร้างถนนสายใหม่ ง2, ง3, ค1 และ ค2


เพิ่มเพื่อน    

23 เมษายน 2563 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นจุดศูนย์กลางที่มีการส่งออกด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านงานทาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน และการขยายตัวของเมือง โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสวยงาม สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองแม่สอด สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เชื่อมโยงโครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์ต่อเนื่องจากถนนสาย ก และ ข (ถนนพัฒนานครแม่สอด) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และต่อเนื่อง จากถนนสาย จ และ ฉ (ถนนเฉลิมเทพ) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2558 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เขตทางทั่วไป
22 - 40 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางความยาวตามพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรวมทั้งสิ้น 13.589 กิโลเมตร ประกอบด้วย

- สาย ง2 กม.0+000 – กม.1 + 180 ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นใกล้กับ อบต.ท่าสายลวด
แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ตก.3050


- สาย ง3 กม.0+000 – กม.9 + 781 ระยะทาง 9.781 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.2+302
ของทางหลวง 1090 แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ก.8 (ถนน อบจ.ตาก)

- สาย ค1 กม.0+000 – กม.0 + 824 ระยะทาง 0.824 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณถนนพัฒนานครแม่สอด (ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ของแยกโรบินสัน ผ่านพื้นที่ครัวเรือนและเกษตรกรรม สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 1+621

- สาย ค2 กม.0+000 – กม.1 + 804 ระยะทาง 1.804 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณสามแยกภัทรวิทย์ (ทล.12) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 7+152

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 76.939 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง (หินคลุก), งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต, งานเบ็ดเตล็ด, งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450 ล้านบาท


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ