'พรรคชัช' เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค


เพิ่มเพื่อน    

29 พ.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท คงเหลือ จํานวน ๒๔ คน นั้น

บัดนี้ พรรคพลังท้องถิ่นไทได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายชัยพร ภูผารัตน์ ตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง อันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ ประกอบมาตรา ๙ (๕) เป็นเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ้ำซ้อน ตามมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และความเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไทสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคพลังท้องถิ่นไท พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง (๓)

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท คงเหลือ จํานวน ๒๓ คน ได้แก่

๑. นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรค
๒. นายนพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค
๓. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง รองหัวหน้าพรรค
๔. นายไฉน ก้อนทอง รองหัวหน้าพรรค
๕. นายวัฒนา จําปาดิบรัตนกุล รองหัวหน้าพรรค
๖. นายประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรค
๗. นายเสน่ห์ ทองศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค
๘. นายเกิด พนากําเนิด รองหัวหน้าพรรค
๙. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรค
๑๐. นายองอาจ เพ็งเอี่ยม รองเลขาธิการพรรค
๑๑. นายธนรรณพ สมชัยยา รองเลขาธิการพรรค
๑๒. นายอาธิศักดิ์ กังสวร รองเลขาธิการพรรค
๑๓. พันตํารวจโท กฤษณะ สุริคําแดง รองเลขาธิการพรรค
๑๔. นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรค
๑๕. นายจงรัก คํากล่อม เหรัญญิกพรรค
๑๖. นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ ผู้อํานวยการพรรค
๑๗. นายอัษฎายุทธ คุณวิเศษพงษ์ กรรมการพรรค
๑๘. นายรัตนชัย ไชยคํามี กรรมการพรรค
๑๙. นายดม พรอินทร์ กรรมการพรรค
๒๐. นายภานุวุธ บูรณพรหม กรรมการพรรค
๒๑. นายยงยุทธ สืบทายาท กรรมการพรรค
๒๒. นายสุวรรณ ไตรมาลัย กรรมการพรรค
๒๓. นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ กรรมการพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'