ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป


เพิ่มเพื่อน    

 

จากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นับเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย และสร้างความปลื้มปีติให้ปวงชนชาวไทย ด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี โดยสมบูรณ์

 

พระองค์พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

นับตั้งแต่วันที่ทรงราชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้สืบสานพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นที่จะสานต่อแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎร โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำ ในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตทั้งการอุปโภคบริโภค และการประกอบอาชีพโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎร

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามขับเคลื่อนและเร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานไว้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 88 โครงการ ปัจจุบันสามารถติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัดโครงการดังกล่าวไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสตูล และโครงการประปาภูเขาบ้านปางส่างคำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำล้องปูพร้อมระบบส่งน้ำอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างที่ช่วยให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์

 

จวบจนกระทั่งทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมุ่งมั่นและยึดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ จนก่อเกิดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานพระราชดำริ และทรงรับโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฎีกา) กว่า 70 โครงการ ที่จะแผ่กระจาย สร้างความชุ่มชื้นดับความทุกข์ร้อนของราษฎร นับเป็นพระราชปณิธานและความตั้งใจอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และของพระองค์เอง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกร และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป

 


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร