สพฐ.เผยผลการประเมินการเรียนออนไลน์ เด็กเข้าใจเนื้อหาผ่านทีวีดิจิทัลเพียง 65% และมีความสุข 56%


เพิ่มเพื่อน    

10 มิ.ย.63 - นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ประชุมได้รายงานผลการประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18 -28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทดสอบระบบการเรียนผ่านทีวีและระบบออนไลน์รอบแรก ซึ่งได้วางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน รวม 17,916 คน ใน 15 ประเด็น ดังนี้

 

1.มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนทางไกล เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น พบว่ามี ร้อยละ 94 2.มีคู่มือใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัดสำหรับการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ  88 3.มีการแนะนำและสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และการเข้าถึงช่องทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ 91 4.มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต ร้อย 93 5.มีครูตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 69 6.มีครูส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ 96 7.ผู้ปกครองสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน ร้อยละ 86 8.มีตารางเรียนหรือตารางสอนเพื่อการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ 97 9.ครูบันทึกข้อมูลการเรียนการสอนและรายงานผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ ร้อยละ 88 10.ครูทบทวนบทเรียนสอนเสริมหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ 83

 

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ส่วน 11.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนผ่านระบบทีวีดิจิทัล ร้อยละ 65 12.นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ 67 13.นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ 56 14.ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจสถานการณ์และให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ 90 และ 15.มีความพึงพอใจโดยภาพรวมกับการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ 67 อย่างไรก็ตาม การประเมินผลทอสอบระบบดังกล่าวรอบแรกทำให้เราพบปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ