ปปช.เปิดทรัพย์สิน 3 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ 'ปิยบุตร' รวยเพิ่ม 3.5 แสน


เพิ่มเพื่อน    

11 มิ.ย.​63 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.) ดำเนินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 3 ราย คือ 1. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีพ้นจากตำแหน่ง 2.นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีพ้นจากตำแหน่ง 3. นายสุรชัย ศรีสารคาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีพ้นจากตำแหน่ง​เมื่อวันที่​ 21​ ก.พ.63

น.ส.จารุวรรณ ระบุว่า มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง เป็นเงินเดือนส.ส.(เข้ารับตำแหน่ง-พ้นตำแหน่ง) 1,022,040 บาท มีรายได้จากเงินปันผล 213,192 บาท รวมรายได้ 1,235,232 บาท และยังระบุว่ามีรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร 240,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 600,000 บาท รวมรายจ่าย 1,200,000 บาท นอกจากนี้​ ยังระบุว่ามีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 264,488,926 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 950,806 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 235,538,120 บาท และเป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 28,000,000 บาท ดังนั้นจึงมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 237,971,828 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับครั้ง เข้าดำรงตำแหน่ง ที่น.ส.จารุวรรณแจ้งว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 225,829,341 บาท ทำให้พบว่ามีหนี้สินมากขึ้น 12,142,487 บาท

นายปิยบุตร​ และนางเออเชนี เมรีโอ คู่สมรส ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่า มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นเงินเดือนส.ส.(เข้ารับตำแหน่ง-พ้นตำแหน่ง) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ค่ารายงานการวิจัย งานเขียนหนังสือ บทความ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าลิขสิทธิ์จากการอนุญาตให้ตีพิมพ์งานเขียน รวมรายได้ของผู้ยื่น 1,251,639 บาท ของคู่สมรส 637,132 บาท​ นอกจากนี้​ ยังมีรายจ่ายประจำเป็นค่าผ่อนบ้าน ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าเช่ารถยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าบริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่ รวมรายจ่ายของผู้ยื่น 992,943 บาท ของคู่สมรส 555,880 บาท

นายปิยบุตรและคู่สมรสยื่นแสดงรายการทรัพย์สินโดยระบุว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 9,916,605 บาท เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่นเอง 6,626,894 บาท ทรัพย์สินของคู่สมรส 3,289,710 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น เงินฝาก โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ สองแสนบาทขึ้นไป) อาทิ นาฬิกายี่ห้อหรู แหวนแต่งงานทั้งของผู้ยื่นและของคู่สมรส เชลโล ลู่วิ่งออกกำลังกาย โทรทัศน์และเครื่องเล่นพร้อมลำโพง คอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน ตู้หนังสือ หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (2,650 เล่ม)

ส่วนหนี้สินทั้งสิ้น 1,891,893 บาทนั้นเป็นของผู้ยื่น ซึ่งระบุว่า เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และหนี้สินที่มีหลักฐาน เป็นหนังสือ ดังนั้นจึงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,024,712 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับครั้งเข้ารับตำแหน่งที่แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 7,674,621 บาททำให้พบว่านายปิยบุตรและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากขึ้น 350,091 บาท​ 

ทั้งนี้ นายปิยบุตรได้เขียนหมายเหตุไว้ว่ากรณีคู่สมรสคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลยูโร และดอลล่าร์สิงคโปร์เป็นสกุลเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563(อัตราซื้อเฉลี่ย)

ขณะที่นายสุรชัย ศรีสารคาม พร้อมคู่สมรส นางมณีรัตน์ ศรีสารคาม (เสียชีวิต) โดยผู้ยื่นระบุรายได้ต่อปีรวม 2,154,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากเงินบำนาญและค่าจ้างที่ปรึกษาบริษัทคอนโทรลด้าต้าจำกัด และเงินปันผลบริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด นอกจากนี้ระบุว่ามีรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวจำนวน 2,400,000 บาท​ นายสุรชัยระบุว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 97,200,493 บาท เป็นทรัพย์สินตนเอง 96,800,493 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 400,000 บาท ไม่มีหนี้สิน ดังนั้นจึงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 97,200,493 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น ที่ดิน จำนวน 22 โฉนด ที่ จ. เชียงใหม่ เชียงราย นครนายก สุพรรณบุรี ปทุมธานี มูลค่ารวม 43,962,300 บาท เงินลงทุน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง1ใน7รายการ ผู้ยื่นได้แจ้งว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงแรม สูงไม่เกิน 4 ชั้น อยู่ที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 27,471,244 บาท 
 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'