“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ลุยขอนแก่น ติดตามโครงการ อว.จ้างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด - 19 ในภาคอีสาน


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น โดยจุดแรกเดินทางรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “อว.จ้างงานระยะที่ 1” จำนวน 9,710 อัตรา จากหน่วยจ้างงาน 42 หน่วยงานของ อว.ได้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาทำงานร่วมกับ อว.ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีเป้าหมายการดำเนินงาน มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ด้วยยุทธศาสตร์สูงวัยสร้างเมือง ด้วย 5 อ. 5ก. ได้แก่ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การส่งเสริมการออกกำลังกาย การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนให้มีการออม การส่งเสริมการเป็นอาสาสมัคร และนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเกี่ยวกับ การป้องกันและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การดูแลต่อเนื่อง การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ การตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และการจัดให้มีศูนย์กายอุปกรณ์

             

สำหรับ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน แบ่งการทำงานเป็น 4 เดือน เดือนที่ 1 เรียนรู้วิธีการทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่และสำรวจข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้สูงอายุ เดือนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล เพื่อการวางแผน ออกแบบกิจกรรม การดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกับชุมชน เดือนที่ 3 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้กำหนด โดยเน้นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 5 อ. 5ก. และเดือนที่ 4 สรุปบทเรียนร่วมกับชุมชน

             

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน เพื่อเรียนรู้รูปธรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ การสำรวจข้อมูลและการนำใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาออกแบบกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น และการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจและเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดการออกแบบงานและกิจกรรมที่นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยโครงการ อว.สร้างงานในระยะที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากที่สุด จำนวน 2,845 คน รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2,777 คน และ  มหาวิทยา ลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 1,267 คน ส่วนยอดผู้สมัครตามภูมิภาค ภาคอีสาน มากที่สุด  8,108 คน ภาคใต้  4,697 คน ภาคเหนือ   3,376 คน ภาคกลาง  1,122 คน และ ภาคตะวันออก  275 คน

 

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

   

ต่อมา ดร.สุวิทย์ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีประเด็นหารือ คือ การร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ในโครงการจ้างงานของ อว. และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาล 

   

ดร.สุวิทย์ เปิดเผยว่า โครงการ อว.จ้างงานระยะที่ 1 ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เพราะทุกคนได้เห็นช่องทางที่จะไปต่อ และมหาวิทยาลัยหรือหน่วยจ้างงานทั้งหมด ยังจะมีการปรับปรุงทักษะ เพิ่มและพัฒนาทักษะให้ประชาชนที่ได้รับการจ้างงาน นำไปใช้ในวิชาชีพในอนาคต เช่น การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญา หรือ หากสนใจจะเป็นผู้ประกอบการ อว.มีกองทุนเริ่มต้นธุรกิจให้ ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังโควิด – 19

   

“ที่สำคัญ ขณะนี้ ตนจะเริ่มโครงการ อว.ระยะที่ 2 ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติได้จัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลางเพื่อจ้างงานให้กับโครงการ อว.จ้างงานระยะที่ 2 แล้ว จำนวน 883,386,000 บาท รวมอัตราจ้างทั้งสิ้น 32,718 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.2563 โดยจะมี 70 หน่วยงานของ อว.เป็นผู้จ้าง” ดร.สุวิทย์ กล่าวและว่า

  

โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนที่ว่างงาน จำนวน 32,718 คน มีงานทำ และได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น  ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเฉพาะด้าน ทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของประชากร ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  ของแต่ละชุมชน ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ประการเอสเอ็มอี เป็นต้นขณะนี้หน่วยจ้างงานทั้ง 70 แห่ง อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ