'ศักดิ์สยาม'โต้ไร้ข้อขัดแย้ง2 รมช.คมนาคมยังทำงานปกติ


เพิ่มเพื่อน    

23 มิ.ย.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานที่มีรวบอำนาจหน้าที่ไว้คนเดียวนั้น ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง 3 รัฐมนตรีในกระทรวงคมนาคม ได้แก่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ,นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด และยังทำงานกันตามปกติ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า โดยคำสั่งแบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วย คำสั่งที่ 429/2563 คำสั่งล่าสุด เป็น การ ดำเนินการ ตาม คำสั่ง เดิมแต่ ต้อง ออก คำสั่ง ใหม่ เนื่อง จาก บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้พ้น จาก ความเป็น รัฐวิสาหกิจ คำสั่ง ได้ ศึกษาระเบียบกฎหมาย และ ตัวแบบจากกระทรวงต่างๆ และ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีออกมา สำหรับคำสั่งที่ออกมานั้นไม่ใช่แค่กระทรวงคมนาคมเท่านั้นทุกกระทรวงก็เขียนแบบเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 242/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และโดยที่กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทำให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด ตามมติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ซึ่ง บริษัท การบินไหย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่เกิน 50% ย่อมหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัดที่รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50% ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการของกระหรวงคมนาคมสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 20 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ 242/2562

คำสั่งใหม่ 1. มอบอำนาจให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้1.กรมเจ้าท่าและ2การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2. มอบอำนาจให้ นายถาวร เสนเนียม รมช,คมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้1.กรมท่าอากาศยาน2.สถาบันการบินพลเรือน3.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดแบะ4.บริษัท โรงแรมทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

3. ในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาจมอบอำนาจการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ หรือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือบรรดาเอกสารใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ไห้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบในโอกาสแรก

4. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลหรือมีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล หรือผลประโยชน์ของประเทศชาติ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่ยุติธรรมแก่ประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสามารถสั่งการในเรื่องนั้นได้โดยตรง

5. ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อำนาจในการกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

6. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบอำนาจนี้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'