22 พิพิธภัณฑ์ฯ ทั่วประเทศอัญเชิญ 'พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ' ให้ ปชช.สักการะ พ้นจากโรคทางกาย-ใจ


เพิ่มเพื่อน    

 

     กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” โดยนำประติมากรรมรูปพระไภษัชยคุรุที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ อัญเชิญออกประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2  ตุลาคม 2563 โดยมีประชาชนให้ความสนใจมากราบสักการะพระไภษัชยคุรุอย่างคึกคัก

     พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าสูงสุดทางการแพทย์และโอสถในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จากความทุกข์อันเกิดจากโรคทางกายและโรคทางใจ กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นเภสัชกรผู้เยียวยาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอวิชชา มิจฉาทิฐิไปสู่โพธิมรรคและนิพพาน

       ในห้วงเวลาที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid 19) ในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีข้อจำกัดและต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ  ที่รัฐบาลบังคับใช้อย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ไปได้ กรมศิลปากรเล็งเห็นโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การสืบทอดศิลปะและธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว และเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ กรมศิลปากรจัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ”ขึ้น โดยมอบหมายให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศอัญเชิญพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา พระพุทธเจ้าที่ได้รับความนับถือมากที่สุดพระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และทรงเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์สูงสุด ผู้คุ้มครองรักษามนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากโรคทางกายและทางใจ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

 

     กิจกรรมจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 22 แห่ง อัญเชิญมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  – วันที่ 2ตุลาคมนี้ โดยส่วนกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัญเชิญพระไภษัชยคุรุ 6 องค์ ออกให้ประชาชนสักการะบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00-16.00  น.

      ส่วนภูมิภาค พิพิธภัณฑ์ฯ ราชบุรี 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ พระนครคีรี 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ อู่ทอง 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ  สุพรรณบุรี 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ เจ้่าสามพระยา  1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ พิพิธภัณฑ์ฯ จันทรเกษม 5 องค์  พิพิธภัณฑ์ฯ อินทร์บุรี 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ สมเด็จพระนารายณ์ 2 องค์  พิพิธภัณฑ์ฯ ปราจีนบุรี 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ รามคำแหง1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯพระพุทธชินราช 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ เชียงใหม่ 2 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯน่าน 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ ขอนแก่น 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ บ้านเชียง 1 องค์ พิพิธภัณฑฯ อุบลราชธานี 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ ร้อยเอ็ด 2 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ พิมาย 1 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ มหาสีรวงศ์ 2 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ สุรินทร์ 3 องค์ พิพิธภัณฑ์ฯ นครศรีธรรมาช 1 องค์ 

               นอกจากนี้ กรมศิลปากร ได้มอบหมายให้สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวบรวมความรู้เรื่อง “พระไภษัชยคุรุ” มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “พระไภษัชยคุรุ : พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” ประกอบด้วยคติความเชื่อ ลักษณะทางประติมานวิทยา และประติมากรรมรูปพระไภษัชยคุรุที่เก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดังกล่าวให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง