วธ.เดินหน้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนกู้วิกฤติโควิด ลุยพัฒนาศักยภาพแหล่งเที่ยววัฒนธรรม


เพิ่มเพื่อน    

       

 

 

    วันนี้ - นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แจ้งผลการประเมินผลโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่เสนอตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   โดยมีโครงการที่ผ่านการประเมิน จำนวน 40 โครงการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 27 จังหวัด  ทั้งนี้ ในส่วนงบ Function จำนวน 9  โครงการ  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 40,220,000   บาท  ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ต.บางกะจะ จ.จันทบุรี จำนวน 4,500,000 บาท  2. โครงการตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จ.ปทุมธานี จำนวน 5,950,000 บาท 3. โครงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก  จำนวน 7,000,000 บาท 4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ ด้วยมิติวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 2,000,000 บาท

     ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า 5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนทวาราวดีศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1,800,000 บาท 6. โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน (บวร ออนทัวร์) จ.มหาสารคาม จำนวน 6,500,000 บาท 7.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม จ.ระนอง จำนวน 1,200,000 บาท 8.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม จ.ราชบุรี จำนวน 2,000,000 บาท 9.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จ. อ่างทอง จำนวน 1,820,000 บาท 10. โครงการพัฒนาและยกระดับบริการการท่องเที่ยวชุมชนพลังบวร จ. อุตรดิตถ์ จำนวน 6,550,000 บาท และ  11. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน (CPOT) และส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ จ. อุตรดิตถ์ จำนวน 900,000 บาท    

     ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า    ตนได้กำชับผู้ตรวจราชการ วธ. ให้ช่วยกำกับ ติดตาม โครงการที่ผ่านการพิจารณาในแต่ละจังหวัดร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดให้มีความต่อเนื่องให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของการดำเนินงาน รวมทั้งย้ำว่า ทุกโครงการต้องพุ่งเป้าไปที่หัวใจหลัก คือ การนำทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มาสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม  มีการต่อยอดสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงิน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ จะต้องดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคน หรือ  บุคคลใดๆ  โดยให้ผู้ตรวจ วธ. ให้การสนับสนุนการทำงานด้านวัฒนธรรม ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อย่างเต็มความสามารถ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนโครงการในแต่ละพื้นที่

 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน