ปลัดมหาดไทย เซ็นคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย รองผู้ว่าฯจำนวน 25 ราย


เพิ่มเพื่อน    

3 ส.ค. 63 - นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เซ็นคำสั่งโอนย้ายข้าราชการกระทรวมหาดไทย รวม 25 ตำแหน่ง ในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1858/2563 เรื่องย้ายข้าราชการ ลงนามวันที่ 3 สิงหาคม มีผล 10 สิงหาคม แบ่งเป็น 3 คำสั่งดังนี้ 

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี เป็น รองผู้ว่าจังหวัดชุมพร 

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าฯชุมพร เป็นรองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี

นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นรองผู้ว่าราชบุรี

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าฯ ราชบุรีเป็นรองผู้ว่าฯมหาสารคาม

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสรัลพัชร ประโททะกะ รองผู้ว่าฯนครสวรรค์ เป็นรองผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา

ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าฯลพบุรีเป็นรองผู้ว่าฯสระบุรี

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าฯนนทบุรี เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้ว่าฯนนทบุรี

นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ขณะที่ คำสั่ง ข.รับโอนข้าราชการกรมการปกครอง มารับราชการทางสังกัดปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 9 ราย ประกอบด้วย

นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ผู้ตรวจกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าฯกาญจนบุรี

นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ ผู้ตรวจกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

นายฐากูร ชวนะพงศ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว  ปลัดนครพนม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายเชวงสักดิ์ พลเยี่ยม  ปลัดนครสวรรค์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรีเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตรเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นายสาโรจน์ กาญจนะพงษ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นรองผู้ว่าจังหวัดสกลนคร

ส่วน คำสั่ง ค.แต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนี้ มีคำสั่งรับโอนข้าราชการสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย มาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ราย คือ นายกฤชเพชร เพชรถบูรณิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'