วธ.เตรียมดัน'ผ้าทอไทย'ขึ้นทะเบียนยูเนสโก ปลุกนักวิจัยสร้างนวัตกรรมเส้นด้ายโดนใจตลาด


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันนี้ -  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10  “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม” ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน   โอกาสนี้ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรื่องผ้าไทย ร่วมงาน โดยการจัดประชุมดำเนินการตามมาตรการรักษาการเว้นระยะห่างทางสังคมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. กล่าวว่า ผ้าของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของคนไทย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผ้าทอจากภูมิปัญญาและฝีมือของคนไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก อีกทั้งทรงโปรดให้ให้ช่างทอผ้าเข้าเฝ้าและพระราชทานคำแนะนำต่างๆพัฒนาผ้าทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า สามารถสร้างรายได้ และเป็นอาชีพเสริมแก่ครอบครัว ทรงรับซื้อผ้าทอของราษฎรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าทอของไทยในทุกโอกาส ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และโปรดให้ข้าราชบริพารใช้ด้วยเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอและศิลปหัตถกรรมไทยโครงการศิลปาชีพไปจัดแสดงในกิจกรรมและงานเทศกาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผ้าทอจากฝีมือคนไทยเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก วธ.ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทำโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้า  สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า CPOT (Cultural Product of Thailand) สนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่นำผ้าทอจากภูมิปัญญาของคนไทยมาออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าตามแฟชั่น

      “ วธ. ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่เกี่ยวกับผ้าหลายรายการ และจะพยายามผลักดันให้รายการผ้าทอของไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกด้วย ปัจจุบันผ้าผืนและเส้นด้ายของไทยได้กลายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศที่สำคัญ ข้อมูลของกรมการค้าระหว่างประเทศปี 2562 ระบุว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าผ้าผืนและเส้นด้ายของไทยประมาณ 15,000 ล้านบาท ไทยสามารถขยายมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยการเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผืนและเส้นด้ายให้ตรงกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค เช่น ทำอย่างไรให้เส้นใยผ้ามีความแข็งแรงคงทน ทำอย่างไรให้มีสีย้อมผ้าซึ่งได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้เฉดสีที่หลากหลาย ย้อมแล้วไม่ตกสี หรือทำอย่างไรให้ผืนผ้ามีลวดลายที่ดึงดูดใจของผู้ซื้อ เป็นต้น ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เป็นความท้าทายที่อยากจะเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านมาทำการศึกษาเพื่อพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมให้กับวงการผ้าทอของไทยให้ก้าวไกล " นายอิทธิพล กล่าว

 

 

     

     ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาผ้าทอชนิดต่าง ๆ ของท้องถิ่นไทย จนทำให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น งานวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ อิ้วเมี่ยน ม้ง และอาข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ถ่ายทอดให้ชุมชน ส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และตระหนักคุณค่า หวงแหนองค์ความรู้กลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง แล้วยังมีงานวิจัยการออกแบบลวดลายเรขศิลป์บนผ้าภูอัคนีที่สะท้อนอัตลักษณ์วัตถุธรรม วัดเขาพระอังคารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และงานวิจัยผ้ายก ฯลฯ

 

               

   

 


ทะลุ "หลักพัน" แล้วนะครับ สถิติใหม่ล่าสุด "ยอดติดเชื้อโควิด" รายวันของไทย ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ไม่ต้องตกอก-ตกใจ

โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี