'กนกวรรณ' ยื่นลาออก 'สุชาติ' ส้มหล่น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์


เพิ่มเพื่อน    

4 ก.ย.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้ประกาศให้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ ๑๖ ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

 

บัดนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ลำดับที่ ๑๗ รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.