'กำนันผู้ใหญ่บ้าน' แห่ร้องนายกฯ วอนเลิก 'พรบ.เทศบาล' อ้างทำแตกแยก-กระทบมั่นคง


เพิ่มเพื่อน    

15 ก.ย.63 - เวลา 11.30 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (สำนักงานกพ.)  กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย และชมรมชาวปักษ์ใต้ จำนวนประมาณ 100 คน นำโดยนายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 4 มาตรา 12 วรรค 2 และมาตรา 48 และพิจารณาการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำแหน่งของตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็น เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทำให้มีการเลือก ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ตามพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496 ซึ่งปัจจุบันมีหลายพื้นที่ที่ถูกยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปแล้วซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบ้านเมืองและประชาชน ดังนี้ 1.ทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยก แบ่งเป็นฝักฝ่ายเพราะว่าจะมีการยึดประโยชน์ของพรรคพวก หรือกลุ่มการเมือง กลุ่มฐานเสียงของนักการเมืองเท่านั้น ประชาชนจะไร้ที่พึ่ง 2.ทำให้ขาดตัวแทนที่จะคอยเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและประชาชนขาดการตรวจสอบถ่วงดุลหรือตรวจสอบจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 3.ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเพราะว่าจะไม่มีหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในอีก

จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเลิกพ.ร.บ.ดังกล่าวและพิจารณาการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำแหน่งของ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และรวมถึงพิจารณาระเบียบการขอราชการกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงดำรงตำแหน่งในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลนครได้หรือไม่และให้กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ 2552 มาตรา 3 ให้เพิ่มเติมต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นพุทธศักราช 2457