มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ จำนวน 792 ราย


เพิ่มเพื่อน    

18 ก.ย.63 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารรับราชการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

๑. พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒. พลเอก ชูชาติ บัวขาว ร อง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๓. พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัดกระทรวง
กลาโหม

๔. พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๕. พลเอก สมควร ทองนาค ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๖. พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๗. พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงินส านักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๘. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นผู้อ านวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๙. พลโท วรวิช มลาสานต์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็นเจ้ากรมเสมียนตรา

๑๐. พลโท สราวุธ รัชตะนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อ่านทั้งหมด

 


ป๊อบแป๊บ "ไทยโพสต์" ๒๕ ปี ไม่ถือว่านาน แต่การที่ต้องอีโหลกโขลกเขลกกว่าจะผ่านในแต่ละปี นั่นแหละ ทำให้รู้สึกว่า ๒๕ ปี โอ้โห...นานเหลือเกิน!

'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'
'คำสอนพ่อ' ในสายฝนพรำ