พล.อ.ประวิตร สั่งสร้างอาชีพ คนว่างงาน/คนพิการ ทั่วประเทศ ประชุม กพร.ปช. เร่งพัฒนาแรงงาน เน้นยกระดับ สู่มาตรฐาน/คุณภาพ รองรับ อุตสาหกรรม/EEC/เทคโนฯชั้นสูง หลังกระทบ covid-19


เพิ่มเพื่อน    

เมื่อ 1 ต.ค.63  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   ทำเนียบรัฐบาล

 

ที่ประชุม ได้รับทราบการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ซึ่งมีรูปแบบการบริหารร่วม ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ ที่เป็นของคนไทยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการผลิต และสร้างบุคลากรที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตยานยนต์ ให้มีมาตรฐานเท่าทันเทคโนโลยีการผลิต  ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในปี2563 มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,839 คน  และได้รับทราบการดำเนินงาน ของสถาบัน พัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ (MARA) ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีผลการดำเนินงานในปี2563 คือได้ทำการฝึกอบรมให้กับวิทยากรตัวคูณ ของสถานประกอบกิจการในพื้นที่EEC เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน 1,252 คน  ต่อจากนั้น กพร.ปช. ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-c u r v e ปี64-ปี65 และเห็นชอบแนวทางการพัฒนาอาชีพคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การว่างงาน ของภาคอุตสาหกรรม จากผลกระทบของ covid-19 และจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้กำชับให้ รง.โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากำลังคน ทุกระดับของประเทศ จากทุกภาคส่วนโดยจะต้องบูรณาการร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตแรงงานไทย รวมถึงส่งเสริมอาชีพคนพิการ อย่างเป็นระบบ ให้สามารถ สร้างงาน/สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมไทยในภาวะวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ต่อไป

พล.อ.ประวิตร  ยังได้เน้นย้ำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการฝึกอบรมกำลังคน เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน จะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล อย่างจริงจัง และมีมาตรการทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยส่งเสริมตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไป


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์