คนกรุงเป็นห่วงน้ำท่วมไม่เชื่อมั่นการระบายน้ำกทม.


เพิ่มเพื่อน    

 

11 ต.ค. 2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนกรุงฯ กลัวน้ำท่วมหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563 จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,322 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความกังวลต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธี การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 19.51 ระบุว่า กังวลมาก ร้อยละ 30.41 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ร้อยละ 22.39 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล และร้อยละ 27.69 ระบุว่า ไม่กังวลเลย

ด้านความพอใจต่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 9.23 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี มีการวางแผนรับมือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการระบายที่ดีจึงทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วและบางพื้นที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเลย ร้อยละ 30.78 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ กรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขัง เช่น   การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในหลายพื้นที่ทำให้ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น และบางพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังเลย  ร้อยละ 33.21 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ กับสถานการณ์จึงทำให้การระบายน้ำล่าช้า และร้อยละ 26.78 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ การระบายน้ำมีความล่าช้ามาก ทำให้บางพื้นที่   มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ปัญหาน้ำท่วมขัง/น้ำรอระบายซ้ำซากขาดการเตรียมความพร้อม 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครว่าจะสามารถป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้ พบว่า ร้อยละ 10.14 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก ร้อยละ 30.48 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 33.89 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น และร้อยละ 25.49 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย 
 


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'