กรมโยธาธิการและผังเมือง ดึงผู้เชี่ยวชาญ ผนึกภาครัฐ เอกชน เปิดมุมมองพัฒนางานผังเมือง รับ New Normal  


เพิ่มเพื่อน    


กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2563 : กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm of Thailand City Planning “คิดใหม่ ให้เมือง”  ดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดมุมมอง รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการออกแบบและขับเคลื่อนงานด้านการผังเมือง หลังสถานการณ์โควิด - 19 เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลของเมือง มุ่งหาแนวทางใหม่ ทั้งทางด้านนโยบายและด้านกายภาพในการวางผังและออกแบบเมือง  ให้มีความยืดหยุ่นในทุกด้าน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในรูปแบบใหม่ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
         

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เป็นงานที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมือง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชน ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการผังเมือง ประกอบกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นผู้คน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด - 19 ที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบปัญหาการรับมือกับโรคระบาดแทบทุกประเทศ เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ มุ่งหาแนวทางใหม่ ทั้งทางด้านนโยบายและด้านกายภาพ ในการวางผังและออกแบบเมือง งานสัมมนาในปีนี้ จึงจัดขึ้นในหัวข้อ WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm of Thailand City Planning “คิดใหม่ ให้เมือง”        
       

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วนได้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมือง ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา    ไปสู่ความยั่งยืน และทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการผังเมืองที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เสริมศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและท้องถิ่นในการจัดทำผังกายภาพตามหลักวิชาการ  ผังเมือง ซึ่งจะส่งผลให้การผังเมืองและการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
     
โดยภายในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมเสนอปัญหาและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC), รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, นางสาวกชกร วรอาคม นักภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งบริษัท Landprocess และ นายรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ผู้ก่อตั้ง OPENBOX ARCHITECTS 
          

 การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการออกแบบและพัฒนาเมือง ส่งผลให้เมืองเกิดนวัตกรรมใหม่ในหลากหลายมิติและพัฒนาอย่างยั่งยืน


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'