โพลเผยปชช.คาดหวังยธ.พัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงอย่างเท่าเทียม


เพิ่มเพื่อน    

 

13 พ.ย.63 - สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อกระทรวงยุติธรรม” เริ่มทำการสำรวจในเดือนกันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,262 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ความพึงพอใจในการได้รับบริการแต่ละประเภทของกระทรวงยุติธรรม และความคาดหวังในการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม โดยการสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) กระจายตัวอย่างทั่วประเทศไทย ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95.00
จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรู้จักหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 81.30 รู้จักกรมราชทัณฑ์มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 75.99 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร้อยละ 74.88 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร้อยละ 73.06 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และร้อยละ 72.35 กรมคุมประพฤติ ตามลำดับ
เมื่อถามถึงความพึงพอใจต่องานบริการของกระทรวงยุติธรรม พบว่า งานบริการที่ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 84.60 งานเชิงป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เช่น โครงการ 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา มีความพึงพอพอใจมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 84.00 การคุ้มครองเด็กในคดีครอบครัว/การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์/การรับรองบุตร ร้อยละ 83.60 งานวิชาชีพด้านบริการของผู้ต้องขังในเรือนจำ เช่น นวดแผนไทย บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ชงกาแฟ ผลิตภัณฑ์ฝีมือ บริการล้างรถ (Car Care) ร้อยละ 83.20 งานบริการสาธารณะของผู้ต้องขัง เช่น การขุดลอกคูคลอง ร้อยละ 80.00 อินโฟกราฟิก (Infographic) ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) สำนักงานกิจการยุติธรรม ร้อยละ 77.40 การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
ในคดีอาญา ร้อยละ 76.60 งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 76.00 บริการด้านการป้องกันและบำบัดรักษา (ให้คำปรึกษาเลิกยาเสพติด, ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด) ร้อยละ 75.40 การตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร และร้อยละ 74.60 บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามลำดับ
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อกระทรวงยุติธรรม พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.07 ระบุว่า พัฒนาระบบการบริการของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม อันดับ 2 ร้อยละ 16.13 ระบุว่า เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน อันดับ 3 ร้อยละ 14.46 ระบุว่า ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งอาชญากรรมพิเศษให้มีประสิทธิภาพ อันดับ 4 ร้อยละ 9.72 ระบุว่า พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม และอันดับ 5 ร้อยละ 9.44 ระบุว่า พัฒนาระบบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือดูแลผู้พ้นโทษ ตามลำดับ

 


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"