ศักดิ์สยามลุยอีสานใต้'บุรีรัมย์-สุรินทร์'อัดงบลงทุนด้านคมนาคมกว่า5หมื่นล้าน


เพิ่มเพื่อน    

 

13 พ.ย.2563 O นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เริ่มจากปัญหาเร่งด่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่แต่ละจังหวัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และได้มีคำสั่งลงวันที่ 14 ส.ค.63 มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ได้รายงานปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนและแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งสรุปปัญหาได้ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้เกิดการว่างงาน ขาดรายได้ ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน ซึ่งเมื่อจังหวัดได้รับงบประมาณแล้วต้องแปลงแผนงานลงไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว 2.ปัญหาด้านการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย การขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคที่เพียงพอและมีคุณภาพ จะประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

3. ปัญหาการขาดที่ดินทำกิน 4. ปัญหาทางสังคมและความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และ 5.ปัญหาการขาดแคลนหรือความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย สะดวกสบาย  มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ให้สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจให้พื้นที่ทั้ง 2 จังหวัดในอนาคต ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในวันนี้ จะเป็นแนวทางการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้สำเร็จอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 1. ให้ความสำคัญกับการสำรวจและทำความเข้าใจกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงในเรื่องการสร้างความรับรู้และเข้าใจกับประชาชน ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ ที่จะสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในครั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยช่วยกันกำหนดวิธีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทาง “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” สร้างการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนในทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ ของตนเอง ให้มีความถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ยึดแนวทางการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นที่ยอมรับโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน และยึดหลัก “โปร่งใส เข้าถึง ตรวจสอบได้”4. ขอให้คณะกรรมการฯ ทั้ง 2 จังหวัดประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และให้ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานโดยการวัดจากประสิทธิผลหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ โดยให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของคณะกรรมการฯ อย่างสม่ำเสมอ หากยังไม่เกิดผลก็ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหม่
5.การขับเคลื่อนพัฒนางานด้านการคมนาคมขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ตามหลักยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นความสะดวก ปลอดภัย และตรงเวลา ประกอบด้วยโครงการสำคัญต่างๆ ดังนี้

1.การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ระยะทาง 103 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างรวม 3,241 ล้านบาท และได้รับงบประมาณปี 64 ระยะทาง 66 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 1,900 ล้านบาท การพัฒนาทางหลวงชนบท จำนวน 170 โครงการ วงเงิน 2,145 ล้านบาท 

2.การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ระยะทาง 62 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างรวม 2,766 ล้านบาท ได้รับงบประมาณปี 64 และแผนในอนาคต ระยะทาง 79.5 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 2,425 ล้านบาท การพัฒนาทางหลวงชนบท จำนวน 81 โครงการ วงเงิน 748 ล้านบาท

3.แผนพัฒนารถไฟรางคู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น ก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น

4.การพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2.88 ล้านคนต่อปี โดยใช้งบประมาณ 1,725 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนไทยการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ไปด้วยกันให้เกิดความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นำความสุขมาสู่ประชาชนของทั้ง 2 จังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ