นิด้าโพลเปิดผลสำรวจตัวเต็งว่าที่นายก อบจ. เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา


เพิ่มเพื่อน    


29 พ.ย.2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

ตารางที่ 1 หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่านจะลงคะแนนเสียงให้ใคร (n = 1,310)

บุคคลที่จะลงคะแนนเสียงให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    ร้อยละ

ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร                                                              38.24

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์                                                                    23.89

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร                                                                   18.09

นายวินิจ จินใจ                                                                                5.04

ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง                                                              4.43

ไม่ตอบ                                                                                         3.36

นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์                                                                      2.75

นายบดินทร์ กินาวงศ์                                                                        2.37

ลงคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No)                                                 1.53

นายวสันต์ วัชวงษ์                                                                            0.31

รวม                                                                                              100.00

ตารางที่ 2 หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านจะลงคะแนนเสียงให้ใคร (n = 1,315)

บุคคลที่จะลงคะแนนเสียงให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ

ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร                                                              39.77

นายสำเริง แหยงกระโทก                                                                  22.59

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล                                                                13.84

นายสาธิต ปิติวรา                                                                            10.04

นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์                                                                  4.79

ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง                                                              4.41

ไม่ตอบ                                                                                         1.98

นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์                                                                1.52

ลงคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No)                                                 1.06

รวม                                                                                             100.00

ตารางที่ 3 หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ท่านจะลงคะแนนเสียงให้ใคร (n = 1,317)

บุคคลที่จะลงคะแนนเสียงให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร้อยละ

ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร                                                        39.26

พันเอก(พิเศษ)สุชาติ จันทรโชติกุล                                                21.57

นายไพเจน มากสุวรรณ์                                                               20.65

นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์                                                           5.01

ไม่ตอบ                                                                                    3.49

ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง                                                         2.73

นายวชิรวิทย์ ภัสระ                                                                      2.58

นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว                                                            1.98

ลงคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No)                                            1.67

นางภัทราวรรณ ขำตรี                                                                  1.06

รวม                                                                                         100.00


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'