ผวจ.นครศรีฯขอความร่วมมือผู้ประกอบการป้องกันโควิด ถ้าเมินงัดกฎหมายบังคับ


เพิ่มเพื่อน    


29 ธ.ค.63- นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในระหว่างเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอันดับแรกจะใช้วิธีการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการก่อน เพื่อให้ปฏิบัติตามเพื่อให้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้น้อยที่สุด เช่น ผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด ตลาดนัด โรงแรม การจัดงานสาธารณะ การจัดงานส่วนตัว เป็นต้น 

แต่ถ้าขอความร่วมมือมือแล้วตรวจสอบพบว่าไม่ได้รับความร่วมมือจะมีการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนในแต่ละประเภทกิจการต่อไป  ซึ่งจะกระทบกับผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมาก ในส่วนของแรงงานต่างด้าวห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายเด็ดขาด 

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรรมราชยังได้เน้นย้ำการดเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ต้องป้องกันก่อนอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วจึงแก้ไข โดยขอให้แต่ละอำเภอได้นำ “ท่าซักโมเดล” ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างน้อยอำเภอละ 1 ตำบล  สำหรับการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ดำเนินการร่วมกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วย

นายไกรศร  ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอให้แต่ละอำเภอไปสำรวจผู้เสพ/ผู้ติด เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำตังเข้าสู่การบำบัดรักษาทแบบสมัครใจจทั้งแคมป์ 12 และแคมป์35 พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลผู้ที่ผ่านนการบำบัดด้วยว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่อง สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ที่บ้านพังเสียหายทั้งหลัง ขอให้มีการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 25644 เพื่อมอบเป้นของขวัญให้ผู้ประสบภัยดังกล่าว.