เพราะโควิด สวธ.ขยายเวลาสรรหาคณะกรรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ 


เพิ่มเพื่อน    

6ม.ค.64 - นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมชี้แจงและระดมความคิดสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้มอบทิศทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ๒ ด้านใหญ่ คือ อาหารและผ้าไทย  และได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  และที่กำหนดในกฎกระทรวง  นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID – 19) กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ จึงส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 

อธิบดีสวธ.เผยต่อว่า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ (เฉพาะในส่วนภูมิภาค) ดังนี้ (๑) สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรรมเทศบาล สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   (๒) สภาวัฒนธรรมอำเภอ ระหว่าง ๑๕ มีนาคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔  (๓) สภาวัฒนธรรมจังหวัด ระหว่าง ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ (๔) สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ นี้  

“สภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเจ้าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองและของชาติ  ผลักดันให้เกิดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศให้เกิดความยั่งยืน”นายชาย กล่าว 


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'