'ประวิตร' มอบนโยบายมั่นคง ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย


เพิ่มเพื่อน    

11 ม.ค.64 - พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี​ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี​ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำร่างนโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม (พ.ศ.2560-2562) ซึ่งสิ้นสุดตาม กม.และมีการทบทวนทุกระยะ 3 ปีโดย ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง ตามลำดับ ต่อไป และได้รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับ ยศ.ชาติ (2561-2580) รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ของกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน ผ่านกลไกทวิภาคีที่สำคัญ กับประเทศเพื่อนบ้าน ,การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชายแดน โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อไป

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกรักและห่วงแหน มุ่งแสดงความจงรักภักดี พร้อมธำรง รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนไทยทั้งชาติ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญได้แก่ การให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ,การเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมราชวงศ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามราชประเพณี และขนบธรรมเนียมประเพณี และ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการธำรง รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันพระมหากษัตริย์

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ​สมช.,กอ.รมน.,ศอ.บต.,บก.ทท.,ทุกเหล่าทัพ,ทุกกระทรวง และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันขับเคลื่อน และบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างมีเอกภาพ ต่อแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว โดยเร่งนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของประเทศชาติ ให้ได้ผล อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร  ยังได้กล่าวย้ำว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  ดังนั้นทุกภาคส่วน พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกัน ปกป้อง เทิดทูน และรักษาไว้ ให้อยู่คู่สังคมไทย ตลอดไป


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่