พาณิชย์เกลี้ยกล่อมลาวซื้ออาหารทะเลไทยยันสินค้าปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน    

 

14 ม.ค.2564 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมหารือผ่านทางไกลร่วมกับนางจันดาวอน โพไซ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร.รัตนไซ เพ็ดสุวรรณ อธิบดีกรมควบคุมโรค ของสปป.ลาว เพื่อหารือและแก้ไขปัญหากรณีที่สปป.ลาว ได้ออกประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเล (สดและแช่แข็ง) ชั่วคราว จากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยไทย ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เน้นย้ำ ยืนยัน และรับรองความปลอดภัยของอาหารทะเลสดและแช่แข็งของไทย ร่วมถึงได้ชี้แจงถึงมาตรการกำกับดูแลของฝ่ายไทยที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ ในช่วงการประชุม ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ชี้แจงมาตรการสำคัญของฝ่ายไทยให้สปป.ลาว เกิดความเชื่อมั่นว่าตลอดกระบวนการผลิตอาหารทะเลทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการจับสัตว์น้ำ โดยผู้จับสัตว์น้ำ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข และสุขอนามัยเรือ กระบวนการผลิต ไปถึงการขนส่งออกจากด่านที่มีการฉีดพ่นน้ำยาที่รถขนส่งทุกครั้งก่อนออกจากด่าน และการมีใบรับรองต่างๆ อีกทั้งล่าสุด กรมประมงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการตลาดโมเดิร์นเทรด 2.ผู้ประกอบการแพปลา สะพานปลา 3.ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 4.ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ส่วนผู้ส่งออกอาหารของไทย จะมีใบรับรองผ่านการประเมินมาตรการปฏิบัติที่ดีตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กรมประมงและสาธารณสุขกำหนดร่วมกัน ซึ่งเป็นการยืนยันและรับประกันถึงคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับสินค้าอาหารส่งออกจากไทย

นอกจากนี้ ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ได้ยืนยันว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่พบการติดต่อโควิด-19 จากผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักของฝ่าย สปป. ลาว

“เบื้องต้นสปป.ลาว ยินดีที่ได้รับทราบข้อมูลจากฝ่ายไทย และเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่ายเพื่อหารือในเชิงลึกถึงรายละเอียด ตลอดจนแนวทางความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งออกสินค้าดังกล่าวระหว่างกันเป็นเฉพาะ โดยอาจจัดทำในลักษณะความร่วมมือทวิภาคี เพื่อควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือผู้บริโภค โดยมีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายสปป.ลาว ก่อนจะสรุปนำเสนอคณะทำงานเฉพาะกิจของสปป.ลาว พิจารณาปรับแก้ ยกเลิกประกาศห้ามนำเข้าดังกล่าวต่อไป”นายบุณยฤทธิ์กล่าว


ทราบกันไปแล้วนะครับ!คดี "กบฏ กปปส." ที่กำนันสุเทพกับพวกรวม ๓๙ คน เป็นจำเลย เมื่อวาน (๒๔ ก.พ.๖๔) ศาลอ่านคำพิพากษาตั้งแต่ ๙  โมงเช้า ไปจบเอาตอน ๕ โมงเย็นกว่าๆ

วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่
ก้าวไกล 'ปักทวน' สถาบัน