ปรับงาน สศร.สู้มรสุมโควิด เลื่อนนิทรรศการ-เทศกาลในพื้นที่เสี่ยง


เพิ่มเพื่อน    

 

 

       วันนี้ -  ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวว่า ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตนได้มอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)  โดยไม่ให้กระทบกับการทำงานในภาพรวมของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ไว้แล้ว   ดังนี้  ให้มีการสลับวันทำงานหรือเหลื่อมเวลาทำงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างหมุนเวียนให้มีความเหมาะสมกับสายงาน  กรณีที่ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณามอบหมายการปฏิบัติงานตามความจำเป็น โดยให้พิจารณาจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดรายวันเป็นหลัก  และให้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรของ สศร. ทั้งหมด  นอกจากนี้   ให้มีการใช้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ผ่านระบบออนไลน์ในทุกช่องทาง 

      ดร.วิมลลักษณ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนการจัดกิจกรรม นิทรรศการ เทศกาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภารกิจของ สศร. แบ่งเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยง รวมถึงพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูงสุดนั้น  ให้มีการงดเว้นหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน รวมถึงงดให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมงาน ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่มีการระบาดของโรคน้อย ให้มีการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้จัดงานเป็นรายกรณี รายจังหวัด  โดยยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กำหนดอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ ตนยังได้ให้แนวทางปรับกิจกรรมการจัดนิทรรศการทั้งหมด รวมทั้งการนำเสนอองค์ความรู้ การเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าจากศิลปินร่วมสมัย ผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยรวบรวมภารกิจงานของสศร.ทั้ง 7 สาขา ได้แก่  ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการแสดง   และภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ จากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มาเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างรอบด้าน อาทิ งานประดิษฐ์ การฝึกทักษะ งานวิชาการ แนวคิด ผลงานของศิลปินทุกสาขา การแสดงดนตรี   ซึ่งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ในขณะหยุดอยู่บ้าน และส่งกำลังใจให้คนไทยนำไปใช้ผ่าฟันกับปัญหาต่างๆในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย  

 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่