ประธานคกก.สมานฉันท์ เคาะชื่อ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมยื่น 'ชวน' แต่งตั้ง


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์

25 ม.ค.64 - ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ มีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานกรรมการสมานฉันท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสมานฉันท์ จำนวน 4 คน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการเสนอขึ้นมาหลายคน อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อมวลชน ด้านสังคม เป็นต้น ก่อนจะเห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ได้แก่ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) นายภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากนี้คณะกรรมการสมานฉันท์จะแจ้งเรื่องให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรับทราบว่า จะพร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการหรือไม่ ถ้ายินยอมจะส่งชื่อให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แต่งตั้งต่อไป


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"