กรมศิลป์เร่งปรับปรุงศูนย์ข้อมูล-พิพิธภัณฑ์-เปิดอุทยานฯ สด๊กก๊อกธม กรอบงบปี65


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันที่ 26 ม.ค.- นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณไปแล้วนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี วธ.ได้จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดโดยได้เน้นย้ำถึงจัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณตามแผนงานของรัฐบาล 4  ด้านหลักได้แก่ 1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 3.การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และ 4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรม โดยจัดลำดับความสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนใน 4 ด้านงานอนุรักษมรดกชาติ ได้แก่ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ด้านภาษา เอกสาร และหนังสือและด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 

      นายประทีป กล่าวว่า สำหรับโครงการที่จะดำเนินการได้ย้ำให้แต่ละสำนักปรับแผนงานสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกับปรับปรุงฐานข้อมูลโดยเฉพาะและระบบการสืบค้นเกี่ยวกับองค์ความรู้แขนงต่างๆให้เป็นปัจจุบัน และแยกย่อยข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เรียกว่าโครงการแบ่งปันความรู้ ซึ่งการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก ขณะที่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง คาดว่าจะมีการเปิดตัวหลายแห่ง เช่น ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี พิพิธภัณธสถานแห่งชาติบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์เครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง จ.ภูเก็ต  รวมถึงการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ซึ่งการเปิดตัวแต่ละแห่งให้สำนักศิลปากรพื้นที่ประสานงานกับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆได้เห็นความสำคัญ หาแนวทางดึงดูดคนในพื้นที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้นอกสถานที่ได้

      "ส่วนงานบูรณะโบราณสถานต่างๆ ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง แต่พยายามจะไม่ให้มีการเปิดหน้างานใหม่ยกเว้นงานบูรณะที่สำคัญ  โดยให้ดูแลผู้ปฎิบัติงานตามมาตราการสาธารณสุข  ขณะที่การติดตามงานต่างๆ สามารถปรับรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีและออนไลน์เข้ามาช่วยเพื่อลดข้อจำกัดลงจากการไม่สามารถเดินทางไปลงพื้นที่ได้เองขณะที่การเปิดแหล่งเรียนรู้ยังสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ แต่กำชับให้เข้มงวดเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด" นายประทีป กล่าว


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต