กรมศิลป์เริ่มซ่อมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น วัดราชประดิษฐ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันนี้ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) รองแม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ได้เจิมเครื่องมือช่างเป็นมงคลในพิธี จากนั้นอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมไขถอดบานหน้าต่างประดับมุก เป็นปฐมฤกษ์

      นายประทีป เพ็งตะโก กล่าวว่า บานประตูและบานหน้าต่างประดับมุกอันเป็นศิลปะของประเทศญี่ปุ่น ประดับอยู่ภายในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่พ.ศ.2408   ซึ่งทางวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัตถุชิ้นสำคัญนี้ และมีความประสงค์ต้องการให้ทางกรมศิลปากรดำเนินการซ่อมแซมบานประตู และบานหน้าต่างประดับมุกอันเป็นศิลปะของประเทศญี่ปุ่นที่ชำรุดเสียหาย ที่ผ่านมา ทางวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัด มีบุคลากรจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ร่วมควบคุมการอนุรักษ์ ด้วยทางกรมศิลปากรมีข้อตกลงตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรกับสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Tokyo National Research Institute for Cultural Properties :TNRICP) ในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

       กรมศิลปากร และสถาบันวิจัยฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการศึกษาเรื่องการอนุรักษ์บานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น ณ วิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการ ระยะที่ ๑ นำตัวอย่างบานไม้ประดับมุก ไปศึกษารายละเอียดส่วนประกอบของศิลปวัตถุ ณ สถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Tokyo National Research Institute for Cultural Properties ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 

 

 

        ระยะที่ ๒ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามได้ส่งตัวแทนจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมศิลปากร ประกอบด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และสำนักช่างสิบหมู่ รวมถึงตัวแทนจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง หน่วยละ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 6 ราย เดินทางไปร่วมดำเนินการโครงการฯ ณ สถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Tokyo National Research Institute for Cultural Properties แล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

 

 

      นายประทีป กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ดำเนินงานถึงช่วงระยะที่ 3 ดำเนินการอนุรักษ์บานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น  โดยตัวแทนจากสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Tokyo National Research Institute for Cultural Properties เดินทางมาร่วมวางแนวทางและร่วมอนุรักษ์บานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 เป้าหมายอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกและแผ่นไม้ประดับรักลายนูนในส่วนที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 94  แผ่น โดยคงรูปแบบลวดลายลักษณะเดิม ส่วนใดที่หลุดล่วงไปแล้วจะไม่เติมให้เต็ม ดำเนินงานส่วนของพื้นให้เป็นพื้นรักสีดำอันเกิดจากยางรักเท่านั้น เพื่ออนุรักษ์ซ่อมแซมบานประตูและหน้าต่างประดับมุก พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง เนื่องด้วยเป็นศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของประเทศชาติ ตลอดจนอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมด้านงานประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นในประเทศไทยให้สืบทอดต่อไป

 

 

 

 

 

 

 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'