ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น 'กรรมการตุลาการศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ'


เพิ่มเพื่อน    

ประวิตร บุญเทียม

5 มี.ค.64 - นายประวิตร บุญเทียม ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ในศาลปกครองสูงสุด โฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการ ตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีเลือกตามวาระ) ได้ดำเนินการเลือก กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีเลือกตามวาระ) ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยท าการตรวจนับคะแนน เมื่อวันที่๒๕ กุมภาพันธ์๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานศาลปกครองสูงสุด จึงมีประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิประเภทตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่

(๑) นายชาญชยั แสวงศกัดิ์
(๒) นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
(๓) นายวิษณุ วรัญญู
(๔) นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
(๕) นายสมชาย เอมโอช
(๖) นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง

๒. กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิประเภทตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจั้ดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่

(๑) นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร
(๒) นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล
(๓) นายไพรชั โตสวสัดิ์
(๔) นายเทอดพงศ์ คงจันทร์

๓. กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่

(๑) นายกู้เกียรติ สุนทรบุระ
(๒) นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ

โดยโฆษกศาลปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
 


ท่านนายกฯ บริหารปัญหาโควิดได้ดีที่สุดแล้วครับ กับเสียงด่าทอจากบางคน-บางพวก ฟังได้.....

ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง
'ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว'