“วราวุธ” โชว์ความสำเร็จน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่อำนาจเจริญ หลังช่วยชาวบ้านหนองเม็ก พ้นภัยแล้งซ้ำซาก ปลูกผักอินทรีย์ขายได้เดือนละ 8 แสนบาท


เพิ่มเพื่อน    

“วราวุธ ศิลปอาชา” นำทีมโชว์ผลงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านหนองเม็ก จ.อำนาจเจริญ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่สำเร็จสุดๆ ช่วยชาวบ้านพ้นภัยแล้งซ้ำซาก มีน้ำบาดาลใช้ ปลูกผักอินทรีย์ขายรายได้เดือนละ 8 แสนบาท

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เดินทางไปบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายเกรียงศักดิ์  เห็นกลาง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันให้การต้อนรับ

 

 

ภายหลังจากที่ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการพัฒนา      น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร นางจำปา สุวะไกร ประธานกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เห็นความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้พ้นจากปัญหาภัยแล้งซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการน้ำบาดาล ของกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก เช่น การให้น้ำระบบน้ำหยดและระบบพ่นหมอกในแปลงปลูกผักอินทรีย์ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในโรงงานบรรจุผลผลิต ซึ่งนายวราวุธ ได้ให้ความสนใจและชื่นชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ที่มีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดผลผลิตจากแหล่งน้ำบาดาลจนเกิดเป็นผลสำเร็จของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาน้ำบาดาล  เพื่อการเกษตรบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหนึ่งต้นแบบความสำเร็จในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญคือ การทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมากรมทรัพยากร  น้ำบาดาลได้จัดทำโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่บ้านหนองเม็กมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 สามารถผลิต น้ำสำหรับใช้ในการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 83,220 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 150 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 54 ราย มีโรงเรือนปลูกผัก 40 โรงเรือน เกษตรกรปลูกผักออร์แกนิกและข้าว
อินทรีย์

 

ต่อมากลุ่มเกษตรกรเป็นที่รู้จักเรื่องการปลูกผักออร์แกนิกในวงกว้าง มีการทำการตลาดกับลูกค้า  รายใหญ่ ทำให้มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร จึงได้ขอความอนุเคราะห์กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ซึ่งสามารถผลิตน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้น กว่า 32,850 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 477 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 39 ราย และมีโรงเรือนปลูกผักเพิ่มขึ้น 160 โรงเรือน ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็กสามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตถึงเดือนละ 800,000 บาทเลยทีเดียว

 


"การเมือง" ไม่ใช่การ์ตูน "หนูเล็ก-ลุงโกร่ง" ที่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายจะ "ทะลุโล่ง" เหมือนคนนุ่งโสร่ง ไม่สวมกางเกงใน เห็นใสแจ๋วหมด! หรือเรื่อง "ไพรวัลย์-สมปอง"

"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"
เรื่องของคน "ใจนักเลง"
"ทางเลือกของธรรมนัส"
ยอดไลค์ "มิใช่ทางนิพพาน"