9เม.ย.ลุ้นศาลปกครองสูงสุดอ่านคำสั่งคดีคณะราษฎรไทยแห่งชาติฟ้องรัฐบาลเรื่องก่อสร้างทางด่วน


เพิ่มเพื่อน    

7 เม.ย.2564 -  มีรายงานว่าในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางได้นัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 369/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 705/2563 ระหว่าง คณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง 

สำหรับคณะราษฎรไทยแห่งชาติ โดยนายพลภาขุน  เศรษฐญาบดี ที่ 1 กับพวกรวม 23 คน ฟ้อง คณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2563 เห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6) ลงนามขยายสัญญาสัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาสัมปทานโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้อง

ทั้งนี้ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามคนไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความ เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีที่ 1 - 23 ฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ลงนามขยายสัญญาสัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่เห็นชอบการแก้ไขปัญหาสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และขอให้เพิกถอนสัญญาใดๆ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 - 2 มีคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนของผู้ฟ้องคดีจำนวน 4 คน ร่วมในคณะผู้พิจารณาและห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7 - 8 ลงนามในสัมปทานใด เมื่อผู้ฟ้องคดี ทั้งยี่สิบสามคนมิใช่คู่สัญญาจึงไม่อาจมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะขอให้ศาลปกครองวินิจฉัยข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามคนจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามคนเป็นอำนาจของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตาม ม. 72 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ 
 


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"