เลขาฯกกต.ขีดเส้น 30 เม.ย. พรรคการเมืองต้องแจ้งเหตุไม่จัดประชุมใหญ่


เพิ่มเพื่อน    

 

16 เม.ย.64 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามในหนังสือ เพื่อแจ้งหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง  ในเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง   โดยในหนังสือระบุว่า ตามพระราชบัญญัติ​ประกอบรัฐธรรมนูญ​(พ.ร.ป.)​ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 43 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง  เพื่ออนุมัติภายในเดือนเม.ย.ของทุกปี  และมาตรา 61 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง เพื่ออนุมัติภายในเดือนเม.ย.ของทุกปี

สำนักงานกกต. ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ตามมาตรา 43 และมาตรา 61 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรคการเมือง โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง ในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตามหากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"