เปิดทางอาจารย์มหา'ลัย 5ด้าน ขอตำแหน่งผศ.เป็นรศ.หรือศ.ไม่ต้องใช้ผลงานวิชาการ หากรับใช้ท้องถิ่น - สังคม

6 ม.ค.2566- ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการให้กับคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเพิ่มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม เพื่อรองรับคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาคปฏิบัติโดยไม่ใช้ตำราหรืองานวิจัย แต่ใช้ผลงานที่ทำเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ผลงานการสอน ผลงานนวัตกรรม และผลงานในการนำหลักศาสนาและปรัชญามาชี้นำวิชาการหรือชีวิตในทางโลก ซึ่งขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้จัดทำคู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิไว้แล้ว

ด้าน ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า ขณะนี้ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้คณาจารย์สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านได้ 5 ด้าน โดยไม่ต้องเสนองานวิจัย ตำรา/หนังสือ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรู้ความเชี่ยวชาญของตน เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลายและครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ชุมชน หรือสังคม โดยเน้นการนำไปใช้จริงที่สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ

ขณะที่ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม มีความยืดหยุ่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นจากเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) เกณฑ์ทั่วไป เป็น รองศาสตราจารย์(รศ.) เกณฑ์เฉพาะด้านได้ หรือ รองศาสตราจารย์(รศ.) เกณฑ์เฉพาะด้าน เป็น ศาสตราจารย์(ศ) เกณฑ์ทั่วไปได้ โดยไม่ต้องขอโดยวิธีพิเศษ เพื่อให้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านทั้ง 5 ด้าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

รศ.ดร.พาสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ให้ความเห็นชอบคู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านสำหรับด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน และ ด้านศาสนาแล้ว นอกจากนี้ ก.พ.อ. ได้ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ และด้านการสอนแล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

4 มาตรการแก้ PM2.5 หมดฝุ่นภายใน 15 ปี

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 ในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ถือเป็นปัญหาซ้ำซากทุกปี  โดยเฉพาะ กทม.ติดอันดับโลก เมืองอ่วมมลพิษอากาศ